Prace magisterskie

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3237
 • Pozycja
  Wizja państwa według prawicy we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
  (2010-09-20 14:11:48) Kamiński, Paweł; Matyja, Rafał
  W przedstawionej pracy starano się pokazać prawicę w wybranych krajach Europy Zachodniej z kilku perspektyw. Perspektywy te (historyczna, polityczna, filozoficzna i socjologiczna) miały pozwolić na wyciągnięcie „wspólnego mianownika” konserwatyzmu czy – biorąc pod uwagę wyłącznie polityczny wymiar – „prawicowości”. Nie jest to zadanie proste, a w przypadku prób wyciągnięcia bardziej złożonych i szczegółowych wniosków, zapewne niemożliwe. Dzieje się tak między innymi z powodu szeregu czynników charakterystycznych wyłącznie dla jednego kraju, a nie występujących już w kolejnych. Najlepszym przykładem jest choćby Wielka Brytania, gdzie brak tam radykalnego Oświecenia, który w kontynentalnej Europie zdefiniował relacje państwo – Kościół, czy choćby Niemcy – zjednoczone dopiero w 1871 roku. Tezą, która jest weryfikowalna we wszystkich badanych krajach jest państwowa antytetyczność konserwatyzmu zarówno wobec socjalizmu jak i liberalizmu. Obala to pewien mit o konserwatyzmie jako doktrynie z założenia będącej w defensywie i ustępującej na rzecz „postępu”. Podstawa pracy opiera się na konflikcie o wizję państwa. Spór ten opiera się głównie na podziale na „lewicę” i „prawicę”. Wartość tego podziału jest widoczna nie tylko w polityce - słowa te bowiem wyszły w pewnym czasie poza krąg mówienia o sprawach stricte politycznych. Lewicowe i prawicowe mogą być dziś: sztuka, reżyser, film, dziennikarze, gazety czy po prostu ludzkie poglądy. Podsumowując, dyskutować o sensowności statutu pojęciowego „lewicy” i „prawicy” można na wielu poziomach, tak samo jak na temat konserwatyzmu. Tak samo jak Legutko wyróżnia „trzy konserwatyzmy”, tak samo znaczeń prawicy i lewicy będzie kilka, jako że są to pojęcia „nie reprezentujące treści niezmiennych i ustalonych raz na zawsze”.
 • Pozycja
  Diagnoza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Zet Transport Sp. z o.o. w Nowym Sączu
  (2010-09-17 10:49:20) Kubacki, Wiesław; Czarnecki, Piotr
  Celem niniejszej pracy była diagnoza systemu motywowania w firmie ZET Transport w Nowym Sączu. W opracowaniu tym wykorzystano wyniki własnych obserwacji, wywiady z osobami funkcyjnymi, dostępną literaturę przedmiotową oraz ankietę. W rozdziale pierwszym przedstawiona została definicja motywacji i motywowania. Rozdział ten zwraca uwagę na teorię i praktykę motywowania. Prezentuje również zasady strategii wynagradzania oraz strukturę systemu motywacyjnego. Rozdział drugi poświęcony został czynnikom motywacyjnym. Ze szczególnym uwzględnieniem środków zachęty i perswazji. Omawia też nagrody i kary oraz motywowanie w okresie recesji. Rozdział III stanowi opis firmy ZET Transport i jej działalności. W rozdziale czwartym dokonana zostaje charakterystyka i opis badań przeprowadzonych w opisywanej firmie. Zawarte są w nim również wnioski i zalecenia dla firmy. Pracę poprzedza wstęp. Zawiera ona także zakończenie, bibliografię, spis tabel, spis rysunków oraz aneks. Powyższe rozdziały to teoretyczne rozważania, oparte również na praktyce. Praca ma na celu sprawdzenie jak funkcjonuje dotychczasowy system motywacyjny na przykładzie firmy ZET Transport w Nowym Sączu oraz jak wpływa on na pracę pracowników, jej efektywność. W pracy znaleźć można odpowiedz na pytanie, za pomocą jakich oddziaływań można wpłynąć na motywowanie pracowników, aby praca była dla nich satysfakcjonująca i zorganizowana.
 • Pozycja
  Fundusze unijne w gminie Muszyna
  (2010-09-21 11:41:45) Giza, Joanna; Woźniak, Dariusz
  Celem pracy jest dokładne przedstawienie szans rozwojowych gminy związane z możliwością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2000 do 2010. Muszyna od kilku lat korzysta z różnych form bezzwrotnej pomocy. Projekty europejskie stają się bowiem trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Praca zawiera badania bezpośrednie. W gminie przeprowadzono ankietę, której celem jest określenie świadomości mieszkańców, które z projektów na terenie gminy zostały współfinansowane z funduszy europejskich. Prezentowana praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym została przybliżona charakterystyka gminy Muszyna, omówione zostały także zagadnienia klimatyczne, historyczne oraz przyrodnicze omawianego terenu. W drugim rozdziale podjęto zagadnienia związane z funduszami pomocowymi i strukturalnymi, będącymi podstawą finansowania licznych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. W rozdziale trzecim zostały przedstawione zadania, które zostały finansowane przez Unię Europejską. Ponadto rozdział ten zawiera najaktualniejsze zestawienie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unijnych w okresie od roku 2000 do 2010 włącznie. W rozdziale czwartym zostało przeprowadzone badanie na mieszkańcach 10 wsi gminy Muszyna, które miało na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy na temat projektów unijnych, które są realizowane w ich miejscach zamieszkania. Przedstawiona praca prezentuje metody oraz doświadczenia związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania tj. funduszy unijnych. Zamierzeniem autora jest pokazanie efektywnych rezultatów, przedsięwzięć realizowanych przez gminę Muszyna.
 • Pozycja
  Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy Grybów w latach 2008 - 2013
  (2010-09-20 14:09:22) Kogut, Katarzyna; Malczak, Jan
  Za cel pracy postawiono analizę strategii, stopień jej realizacji, określenie celów strategicznych, operacyjnych oraz źródła jej finansowania na przykładzie Gminy Grybów. W rozdziale I scharakteryzowane zostały funkcje i kompetencje organów lokalnych, pojęcie samorządu terytorialnego, organy samorządu terytorialnego. Została tu zaprezentowana również gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego oraz zadania gminy. Rozdział II poświęcony jest gospodarce budżetowej gminy, jej dochodom i wydatkom. Rozdział III omawia strategie gminy z uwzględnieniem podstaw prawnych tego dokumentu, pojęcie strategii, analizuje rodzaje i funkcje strategii jak również proces jej formułowania. W rozdziale tym opisano również istotę planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Rozdział IV poświęcony jest szczegółowej charakterystyce Gminy Grybów: środowiska przyrodniczego, ludności gospodarki i turystki. Rozdział V dokonuje analizy rozwoju Gminy Grybów. Przedstawiono etapy formułowania strategii, zadania dla poszczególnych obszarów strategicznych oraz plan zadań strategicznych. Dokonana analiza strategii rozwoju gminy Grybów pozwala stwierdzić, że wyznaczone cele strategiczne, operacyjne oraz przypisane im zadania strategiczne zostały dobrze sformułowane i znajdują odzwierciedlenie w potrzebach mieszkańców gminy. Strategia jest dokumentem zamkniętym. Wskutek zmieniających się warunków, wynikających z nowych potrzeb i nowych zadań, dokument ten może być aktualizowany. W oparciu o ten dokument gmina zrealizowała kilka z ważniejszych inwestycji, a niektóre z nich są w trakcie realizacji. Strategia gminy Grybów jest dokumentem, który przyczynia się do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców.
 • Pozycja
  Polityka celna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
  (2010-09-20 17:50:36) Nowak, Agnieszka; Poręba, Marcin
  W pracy zaprezentowano jak krok po kroku Polska musiała zmieniać swoje przepisy by dostosować prawo celne do prawodawstwa unijnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną charakterystykę wspólnej polityki celnej. Opisano kiedy została wprowadzona polityka celna w Unii Europejskiej, jakie były jej podstawy prawne oraz jakie zmiany przepisów celnych musiała Polska wprowadzić do swojego prawa celnego. W drugim rozdziale zaprezentowano jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako cel integracji gospodarczej. Opisano na czym polegają i jakie są zasady swobodnego przepływu towarów oraz regulacje prawne dotyczące przepływu towarów. Trzeci rozdział pracy jest poświęcony wspólnej taryfie celnej i wymianie handlowej Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Przedstawiono w nim regulacje prawne dotyczące tej kwestii, wyjaśniono czym jest wspólna taryfa celna. W pracy wykorzystano analizę tekstu jako podstawową metodę badawczą. Dotyczyła ona przede wszystkim prawodawstwa Unii Europejskiej oraz dostosowań Polski w tej dziedzinie. W pracy przeprowadzono analizę wszystkich procedur starając się udowodnić, że wejście Polski do Wspólnoty było decyzją słuszną, która przyniosła ze sobą wiele korzystnych zmian.
 • Pozycja
  Społeczne aspekty bezrobocia
  (2010-09-18 11:39:02) Łukasik, Paulina; Woźniak, Dariusz
  W pracy przedstawiono kwestię bezrobocia jako indywidualny problem osoby, która nie może znaleźć pracy i jako społeczne zjawisko bezrobocia, dostrzegane jako dolegliwość zbiorowości, w którym występuje kumulacja negatywnych cech położenia materialnego, społecznego i politycznego. Ponieważ bezrobocie jest nadal ważnym zjawiskiem występującym w naszym kraju, dlatego tak dużo opracowań jest poświęconych tej problematyce. Jednym z ważnych elementów tego zjawiska są społeczne skutki bezrobocia. Dlatego w niniejszej pracy na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych starano się przeanalizować postępowanie bezrobotnych i ich stosunki z najbliższym otoczeniem, z rodziną, przyjaciółmi. Dodatkowym elementem tego badania był fakt, że w badanej puli respondentów były osoby, które nigdy nie były bezrobotne, ale mają styczność z bezrobotnymi i mogą ocenić ich postępowanie jak i stosunek rodziny i przyjaciół do bezrobotnych. W pisaniu pracy i opracowaniu wyników wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu i dostępne dane GUS dotyczące bezrobocia. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe. Badania zostały przeprowadzone w I kwartale roku 2010 na losowo wybranej puli respondentów. W badaniach wzięło udział 120 osób, które były lub są bezrobotne lub w swoim otoczeniu (znajomi, rodzina) mają lub mieli osoby bezrobotne. Badanie zostało przeprowadzone na terenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki w Starym Sączu. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisano przyczyny powstawania, charakterystykę i klasyfikację polskiego bezrobocia. W rozdziale drugim opisano skutki bezrobocia. Skupiono się przede wszystkim na ekonomicznych, psychologicznych i społecznych skutkach bezrobocia. W rozdziale trzecim rozwinięto problematykę społecznych skutków bezrobocia w Polsce. Odnosząc bezrobocie do rodziny i jej funkcji oraz do wpływu poziomu bezrobocia na występowanie patologii społecznych. W rozdziale czwartym przedstawiono badania ankietowe skutków bezrobocia i prób przeciwdziałania im.
 • Pozycja
  Wpływ wydatków inwestycyjnych na rozwój gminy, na przykładzie gminy Łącko
  (2010-09-20 18:27:47) Kyrcz, Anna; Malczak, Jan
  Praca ta stanowi próbę pokazania jak duży wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy czy poprawę warunków życia mieszkańców mają realizowane przez nią inwestycje. Hipotezy badawcze związane z powyższym celem przedstawiają się następująco: • Miarą rozwoju gminy jest jej poziom wydatków inwestycyjnych. • Możliwość pozyskania wsparcia finansowego ma duży wpływ na wielkość podejmowanych wydatków inwestycyjnych w gminie. • Gmina Łącko charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju. W skład pracy wchodzą cztery rozdziały. Pierwsze dwa mają charakter teoretyczny natomiast kolejne dwa charakter empiryczny. Rozdział I opisuje gminę w strukturze samorządu terytorialnego, zakres jej działania i realizowane przez nią zadania, a także charakteryzuje organy gminy i kompetencje. Rozdział II niniejszej pracy przedstawia istotę inwestycji, ich zakres i kierunki, oraz źródła ich finansowania, gminne programy i strategie inwestycyjne, a także znaczenie inwestycji dla rozwoju gminy. Rozdział III koncentruje się na gminie Łącko, przedstawia jej dokładną charakterystykę pod względem położenia, demografii, poziomu bezrobocia, rolnictwa, gospodarki, infrastruktury oraz atrakcyjności turystycznej. Rozdział IV to analiza wydatków inwestycyjnych w gminie Łącko na przestrzeni lat, które gmina zrealizowała oraz które ma zamiar zrealizować w przyszłości, a także opisane zostały możliwości pozyskania wsparcia finansowego na te inwestycje. Podczas pisania pracy została wykorzystana literatura przedmiotu, akty prawne, a także materiały uzyskane w Urzędzie Gminy Łącko.
 • Pozycja
  Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2005-2009 w powiecie limanowskim
  (2010-09-20 13:01:57) Smoleń, Monika; Poręba, Marcin
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki zjawiska przemocy w rodzinie, w kontekście realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w latach 2005 – 2009 w powiecie limanowskim. Praca zawiera cztery rozdziały i składa się z części teoretycznej, opartej o literaturę przedmiotu oraz części empirycznej, której podstawę stanowią informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono pojęcie rodziny, jej zadania, funkcje, typologie podziału, jak również opisano wsparcie współczesnej polskiej rodziny w sektorze pozarządowym. Rozdział drugi poświęcony jest dogłębnej analizie głównego tematu pracy tj. zjawiska przemocy w rodzinie – począwszy od teorii opisujących agresję, poprzez uwarunkowania przemocy, jej cykle, fazy, typy, po przedstawienie psychologicznej sytuacji ofiary i sprawcy, jakie wywołuje niniejsze zjawisko, jak również możliwość zapobiegania przemocy w rodzinie, na podstawie procedury Niebieskiej Karty. Rozdział trzeci jest wstępem do zasadniczej części pracy. Poświęcony jest charakterystyce powiatu limanowskiego i występującego w nim zjawiska przemocy oraz ukazano strategię działania pomocy społecznej w zakresie przemocy w rodzinie. Czwarty rozdział zawiera teorię metodologii badań własnych. Przedstawiono problemy badawcze i zostały postawione hipotezy. Istotnym elementem niniejszej pracy w kontekście analizowanego zjawiska przemocy w rodzinie jest przeprowadzony wywiad z funkcjonariuszami - dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na temat realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Pytania do wywiadu zawarte są w Aneksie umieszczonym na końcu pracy. Ponadto dokonano analizy otrzymanych wyników prac badawczych, zostały w nim zweryfikowane hipotezy oraz przedstawiono wnioski końcowe badanego zjawiska na podstawie sporządzonych przez policjantów „Niebieskich Kart” i corocznych sprawozdań dotyczących interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu rodziny i zjawiska przemocy w rodzinie, informacje dostępne na stronach internetowych oraz dane wewnętrzne Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 • Pozycja
  Proces rekrutacji i selekcji pracowników do organizacji na przykładzie firmy Pro-Log
  (2010-09-21 21:58:15) Kos-Gomółka, Anna; Miś, Alicja
  Celem pracy jest przedstawienie, w jaki sposób firma zmaga się z procesem rekrutacji i selekcji:, jakie metody i techniki stosuje, aby lepiej dopasować kandydatów do stanowisk pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został zagadnieniom teorii zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono jej genezę i rozwój. Drugi rozdział skupia się na procesie rekrutacji. W badanej pracy przedstawiono, schemat procesu rekrutacji, scharakteryzowano metody, formy oraz wyszczególniono klasyfikacje pozyskiwania kandydatów. Rozdział trzeci poświęcony został zagadnieniom związanym z selekcją kandydatów. Przedstawiono strukturę procesu selekcji oraz wyszczególniono kryteria i metody umożliwiające szybką redukcję dużej liczby kandydatów. W czwartym rozdziale określony został cel prowadzonych badań, a także ujęte zostały metody i techniki badawcze. W rozdziale czwartym, w ramach prezentacji miejsca badań, zamieszczona została charakterystyka firmy Pro-Log Sp. z o.o. Istotną część tego rozdziału stanowi opis metod i źródeł pozyskania pracowników w firmie jako najważniejsze narzędzie wyboru odpowiedniego kandydata. Analiza procesów pozyskiwania pracowników wykazała, że istnieje mała szansa dla potencjalnych kandydatów, na zdobycie miejsca pracy w tej firmie. Głównym tego powodem jest stosowanie przez firmę rekrutacji wewnętrznej. Ogłoszenia o wakującym stanowisku w pierwszej kolejności kierowane są do zatrudnionych już pracowników.
 • Pozycja
  System motywacyjny w przedsiębiorstwie na przykładzie Stowarzyszenia Stopil w Nowym Sączu
  (2010-09-23 12:01:38) Kubacka, Katarzyna; Czarnecki, Piotr
  Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić analizę czynników motywacyjnych stosowanych w Stowarzyszeniu STOPIL w Nowym Sączu. Stowarzyszenie Stopil należy do stowarzyszeń typu pożytku publicznego i działa w sferze reintegracji, aktywizacji zawodowej i społecznej. W warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie biorą udział osoby długotrwale bezrobotne. W niniejszej pracy badany był system motywacyjny stosowany wśród pracowników zatrudnionych w stowarzyszeniu. Rozdział pierwszy pracy ma charakter teoretyczny. Objaśnia samo pojęcie motywacji, prezentuje modele motywacji pracowników oraz wybrane teorie motywacyjne. W rozdziale drugim, również teoretycznym, zawarta została charakterystyka wybranych czynników motywacyjnych. Rozdział ten zawiera klasyfikację tych czynników, szczególne koncepcje motywacji, omówione w nim zostały też: system wynagrodzeń, elementy polityki kadrowej oraz system szkoleń i warsztatów jako element motywowania pracowników. Rozdział trzeci rozpoczyna opis działalności stowarzyszenia STOPIL, następnie pokazane są dane finansowe stowarzyszenia za 2009 rok. Omówione zostają w nim również podstawowe komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty poprzedza część teoretyczna prezentująca metody badań. Dokonana w nim zostaje charakterystyka badanych. Następnie prezentowane są badania czynników motywacyjnych w stowarzyszeniu. Rozdział kończy podsumowanie badań oraz wnioski do dalszej pracy stowarzyszenia. Pracę poprzedza wstęp i podsumowuje zakończenie. Zawiera ona również bibliografię oraz spis tabel, spis rysunków i aneks.
 • Pozycja
  Fundusze europejskie - wsparcie szkolnictwa podstawowego. Analiza szkół Gminy Zakliczyn
  (2010-09-24 21:42:24) Różycka, Małgorzata; Woźniak, Dariusz
  Niniejsza praca nastawiona jest szczególnie na przedstawienie metod związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania tj. funduszy unijnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, zwłaszcza dotyczących sektora edukacji. W celu przygotowania niniejszej pracy posłużono się literaturą przedmiotu, specjalistycznymi czasopismami, dokumentami programowymi, a zwłaszcza dokumentami źródłowymi pochodzącymi z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie oraz Urzędu Miejskiego w Czchowie. Ogromną pomocą okazały się publikacje w formie elektronicznej dostępne w Internecie, instytucji pod szyldem Unii Europejskiej i innych instytucji zawarte na wybranych stronach www. Na treść pracy składają się zatem trzy zasadnicze rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono funkcje społeczne oświaty, jej zarys historyczny oraz system edukacji w Polsce po reformie. W drugim zostały przedstawione ogólne zagadnienia związane z budżetem Unii Europejskiej, omówiono cele i budżet polityki spójności. Następnie dokonano charakterystyki funduszy europejskich, ich klasyfikacji oraz przedstawiono programy Unii Europejskiej skierowane do sektora edukacji. W rozdziale trzecim przedstawiona jest charakterystyka Gminy Zakliczyn w ujęciu geograficznym, historycznym oraz oświata. Następnie scharakteryzowano projekt realizowany w Gminie Zakliczyn i jego potrzebę realizacji. Natomiast podsumowanie rozdziału jest próbą oceny za pomocą analizy wskaźników projektu i rezultatu, czy założone cele projektów zostały osiągnięte.
 • Pozycja
  Instytucje otoczenia biznesu a podaż usług dla przedsiębiorców
  (2010-09-21 23:43:21) Migacz, Małgorzata; Gancarczyk, Marta
  Celem niniejszej pracy jest diagnoza silnych i słabych stron instytucji otoczenia biznesu w podaży usług dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Sformułowane pytania badawcze weryfikowano poprzez analizę danych wtórnych, pochodzących z badań sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu oraz ewaluacji programów przygotowywanych na zlecenie PARP, władz województwa małopolskiego i uczelni przez niezależne firmy badawcze i naukowców. Podstawowe wnioski z analizy są takie, że posiadane przez instytucje otoczenia biznesu atuty: wykwalifikowana kadra, duża dostępność i zasięg geograficzny usług, szybkość obsługi, wiedza, najnowsze technologie czy rozwiązania innowacyjne są słabo wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa. Kooperacja między tymi podmiotami jest wciąż niewielka. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy przedsiębiorców odnośnie tego jak nawiązać taką współpracę, do kogo się zwrócić, a najważniejsze jak ją wykorzystać. Instytucjom okołobiznesowym przede wszystkim brak odpowiednich działań promocyjnych. Ponadto brak badań marketingowych, kompleksowej oferty, nowych produktów oraz silnej współpracy wewnątrz sektora. Dopiero po rozpropagowaniu wśród przedsiębiorców idei korzystania z usług, działalność IOB będzie bardziej widoczna i efektywna oraz wzrośnie siła i potencjał MSP.
 • Pozycja
  Analiza zaangażowania pracowników w organizacji na przykładzie firmy Axora Sp. z o.o.
  (2010-09-24 13:42:53) Jurek, Kinga; Pocztowski, Aleksy
  Podstawowym celem pracy jest analiza, charakteryzacja oraz ocena podstawowych teorii wpływających na zaangażowanie pracowników w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa owocowo-warzywnego Axora Sp. z o.o. Głównym problemem badawczym podjętym w pracy magisterskiej jest zagadnienie budowania zaangażowania ludzi w organizacji, przedstawione od strony teoretycznej i empirycznej. Celem jest rozpoznanie zaistniałych problemów występujących obecnie w organizacji. Przedstawienie sytuacji szefowi oraz pracownikom firmy i wprowadzenie przedstawionych zmian, co powinno przełożyć się na większe zaangażowanie pracowników w powierzone im zadania i obowiązki. Na pracę składają się 4 rozdziały. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny. Trzeci rozdział to metodyka badania czynników mających wpływ na zaangażowanie ludzi w świetle badanej Firmy - analiza motywacji płacowej. Natomiast czwarty rozdział przedstawia charakterystykę miejsca badania oraz analizę systemu mającego kluczowy wpływ na zaangażowanie pracowników w organizacji.
 • Pozycja
  Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w latach 2006-2009
  (2010-09-20 18:28:34) Łatka, Renata; Malczak, Jan
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej bezrobocia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim oraz ukazanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu w latach 2006 - 2009. Hipotezy badawcze związane z celem niniejszej pracy wynikają z często przytaczanych w prasie i usłyszanych w telewizji problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych: • osoby niepełnosprawne są dyskryminowane przez pracodawców na rynku pracy, • osoby niepełnosprawne zajmują stanowiska niższe niż osoby sprawne o podobnych kwalifikacjach, • osoby niepełnosprawne mają ograniczony dostęp do edukacji, przez co ich poziom wykształcenia jest niższy w porównaniu z osobami sprawnymi. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Rozdział pierwszy opisuje istotę, funkcjonowanie i podział rynku pracy. W rozdziale drugim ujęto rozważania teoretyczne dotyczące prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce oraz systemy wspierania zatrudnienia tych osób, jak również przedstawiono podmioty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Dwa kolejne rozdziały mają charakter empiryczny. Rozdział trzeci przedstawia ogólną charakterystykę badanego regionu oraz dotyczy szczegółowej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Powiecie nowosądeckim w latach 2006-2009. Charakteryzuje on grupy szczególnie zagrożone bezrobociem i ukazuje kształtowanie się ich struktury w badanym okresie. Rozdział czwarty koncentruje się natomiast na formach łagodzenia skutków bezrobocia oraz sposobach przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, które realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2006 - 2009. Przy pisaniu pracy wykorzystana została literatura przedmiotu, akty prawne oraz dane statystyczne dotyczące poziomu i struktury bezrobocia w powiecie nowosądeckim uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Podsumowując rozważania zawarte w niniejszej pracy należy stwierdzić, że hipotezy badawcze będące jej założeniami nie znalazły potwierdzenia w analizowanym powiecie nowosądeckim.
 • Pozycja
  Konkurencyjność „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców na rynku detalicznym w obliczu zmian ustrojowych w Polsce po roku 1989
  (2010-09-21 10:47:51) Majoch, Rafał; Śmigielska, Grażyna
  Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie i systematyka pojęcia trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym jak również analiza instrumentów służących do wytworzenia zasobów w przedsiębiorstwie pozwalających na uzyskanie, a także trwałe utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznym. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: Spółdzielczość spożywców, aby mogła skutecznie konkurować, musi wykształcić zasoby niezbędne do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznym. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy podejmuje tematykę występowania oraz wszechobecności zachodzenia zjawiska konkurencji. Wskazuje na niezbędność opanowywania i ciągłego uczenia się sztuki konkurowania przez przedsiębiorców w poszukiwaniu i w konsekwencji osiągnięciu sukcesu rynkowego. Rozdział drugi to w początkowej fazie polemika na temat działalności spółdzielczości w Polsce od zarania jej dziejów do roku 1989 w Polsce oraz jej uzależnienie od uwarunkowań otoczenia zarówno bliższego jak i dalszego. W rozdziale trzecim scharakteryzowano działania dostosowawcze do nowych uwarunkowań otoczenia w handlu detalicznym po roku 1989 w Polsce podejmowane przez spółdzielców spożywców w znacznej mierze na przykładzie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Nowym Sączu, wykorzystane okazje oraz nie do końca zrealizowane szanse pojawiające się w obliczu dynamicznie wzrastającej konkurencji ze strony sektora prywatnego oraz zagrożenia płynącego z tytułu ekspansji zagranicznych przedsiębiorstw handlowych. Analiza omawianych pojęć napisana została głównie w oparciu o literaturę przedmiotu oraz informacje zawarte w dokumentacji będącej w dyspozycji Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Nowym Sączu. Wykorzystane zostały również artykuły prasowe podejmujące tematykę handlu detalicznego oraz witryny internetowe m.in. organizacji spółdzielczych zawierające dane historyczne oraz informacje dotyczące bieżącej działalności spółdzielni społemowskich w Polsce.
 • Pozycja
  Marketing-mix w działalności usługowej na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego
  (2010-09-21 19:20:15) Kosal, Magdalena; Malczak, Jan
  Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie marketingu-mix w działalności usługowej na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego. Celem opracowania jest ukazanie sposobów w jakie małe banki spółdzielcze, poprzez odpowiednie zastosowanie narzędzi marketingowych, rozpowszechniają swoją markę, sprzedają produkty oraz przyciągają nowych klientów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i stanowi podłoże dla dalszych rozważań zawartych w pracy. Omówione w nim zostały różne sposoby definiowania marketingu, klasyfikacja rodzajów oraz specyfika marketingu usług finansowych. Rozdział drugi przedstawia podstawowe elementy marketingu – mix stosowanego przez banki. W tej części pracy ukazany został cykl życia produktu, polityka cenowa oraz kanały dystrybucji usług bankowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę działań promocyjnych przyczyniających się do pozyskiwania nowych kontrahentów i udział kadry pracowniczej w podnoszeniu jakości obsługi klientów. Rozdział trzeci zawiera zasady funkcjonowania całego sektora banków spółdzielczych w Polsce oraz szczegółową charakterystykę Łąckiego Banku Spółdzielczego. Rozdział czwarty opiera się na przeprowadzonej analizie empirycznej w odniesieniu do kwestii opisanych we wcześniejszych częściach niniejszej pracy. Za przykład dobrego wykorzystywania narzędzi marketingu – mix posłużył Łącki Bank Spółdzielczy, który dzięki sprawnym akcjom promocyjnym może konkurować z dużymi bankami komercyjnymi. Praca została napisana w oparciu o cytowaną literaturę i regulaminy wewnętrzne Łąckiego Banku Spółdzielczego. Łącki Bank Spółdzielczy, pomimo niewielkiego obszaru działania, może skutecznie rywalizować o klientów z dużymi bankami komercyjnymi. Na jego korzyść przemawiają bowiem niskie ceny oferowanych usług, bezpośrednie kanały dystrybucji produktów, stosowanie różnorodnych narzędzi promocji oraz udział wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników w rozpowszechnianiu wizerunku banku.
 • Pozycja
  Kobiety na lokalnym rynku pracy. Analiza sytuacji w powiecie jarosławskim
  (2010-09-25 09:55:41) Rabczak, Edyta; Woźniak, Dariusz
  Praca swoim zakresem przestrzennym obejmuje obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. Celem napisania niniejszej pracy jest analiza zjawiska bezrobocia wśród kobiet w powiecie jarosławskim, przedstawienie sytuacji bezrobotnych kobiet w świetle stereotypów i pokazania wielkiego potencjału jaki posiadają. Głównym zamierzeniem pracy jest opisanie jakie umiejętności posiadają badane kobiety oraz w jaki sposób chciałyby podnosić swoje kwalifikacje. W pracy znajdziemy odpowiedź na jakie trudności napotykają respondentki podczas poszukiwania zatrudnienia na lokalnym rynku. Zastosowano metody analizy opisowo - jakościowej, a także techniki analiz danych statystycznych i metody graficzne. Praca składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze są teoretyczne, dwa pozostałe mają charakter praktyczny. Rozdział I opisuje podstawowe pojęcia i formy bezrobocia oraz metodologię jego pomiaru. W rozdziale tym poruszone zostały zagadnienia korzyści i kosztów bezrobocia, a także korzyści dla rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rozdział II poświęcony jest bezrobociu kobiet w Polsce, opisano strukturę bezrobocia w kraju oraz bariery wejścia kobiet na rynek pracy, pojawia się tu problem segregacji zawodowej. Ukazany jest także wątek prawny sytuacji kobiet oraz struktura pracujących kobiet według wybranych cech. Rozdział III ukazuje analizę statystyczną lokalnego rynku pracy w powiecie jarosławskim, w świetle struktury zatrudnienia oraz w kontekście zjawiska bezrobocia według wybranych cech. Ważnym zagadnieniem w tym rozdziale są programy promujące aktywizacje bezrobotnych kobiet. Rozdział IV jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych kobiet terenu powiatu jarosławskiego, badanie pozwoliło na ukazanie jakie aspiracje w poszukiwaniu zatrudnienia mają badane kobiety oraz jaka jest ich ocena lokalnego rynku pracy. Niniejsza praca opiera się na literaturze naukowej przedmiotu, raportach dotyczących tematu bezrobocia i pokrewnych, w pracy wykorzystane zostały akty prawne regulujące sytuację kobiet na rynku pracy. Uwzględniono także dane statystyczne GUS, MPiPS oraz dane z PUP w Jarosławiu, wykorzystano również raporty przeprowadzonych badań opinii publicznej w badanym temacie.
 • Pozycja
  System motywowania na przykładzie Nestle Polska S.A. ze szczególnym uwzględnieniem działu Nestle Professional
  (2010-09-24 10:16:00) Krzesłowska, Jadwiga; Pocztowski, Aleksy
  Celem niniejszej pracy jest ukazanie materialnych, jak i pozamaterialnych form i instrumentów pobudzania motywacji pracowników w oparciu o analizę i syntezę literatury przedmiotu oraz zaprezentowanie, w części badawczej, systemu motywowania w firmie Nestle Polska S.A. w dziale Professional. Hipotezami badawczymi są: I hipoteza badawcza: „W dużych międzynarodowych korporacjach funkcjonują zorganizowane systemy motywacyjne”; II hipoteza badawcza: „Pozapłacowe środki motywowania są ważne, ale ich znaczenie rośnie z chwilą, kiedy poziom wynagrodzenia zostaje zaakceptowany przez pracowników”. Dwa pierwsze rozdziały to część teoretyczna. W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie motywacji, jej istotę i znaczenie. W rozdziale drugim scharakteryzowano narzędzia motywowania, z podziałem na motywatory płacowe, pozapłacowe materialne oraz pozapłacowe niematerialne. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i ogólnoświatowy kryzys, poruszano również zagadnienie motywowania w czasach kryzysu. Rozdziały III oraz IV to rozdziały praktyczne. Opisano w nich strukturę oraz zasady motywowania pracowników w Grupie Nestle Polska S.A., ze szczególnym uwzględnieniem działu Professional. Dodatkowo przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 21 pracowników terenowych działu Nestle Professional. Całość kończą podsumowanie i wnioski. W niniejszej pracy potwierdzone zostały postawiane hipotezy badawcze. W szczególności dowiedziono, że wynagrodzenie jest czynnikiem motywującym, którego wysokość ma największy wpływ na realizację wszystkich celów firmy.
 • Pozycja
  Specyfika działalności marketingowej na rynku telefonii komórkowej na przykładzie sieci Era
  (2010-09-23 23:22:46) Święs, Ewelina; Dołhasz, Magdalena
  Celem niniejszej pracy jest systematyka instrumentów marketingu-mix stosowanych przez przedsiębiorstwa na rynku telefonii komórkowej, stworzenie swoistego kompendium wiedzy na temat marketingu oraz pokazanie ich specyfiki w praktyce na przykładzie Sieci Era. Praca składa się z 5 rozdziałów. W pierwszym rozdziale poruszona została tematyka istoty marketingu, praw, zasad i funkcji jego stosowania. Przedstawiony został historyczny rozwój tej dziedziny, jak również obszary jej zastosowania. Dla pełnego zrozumienia rynku telefonii ruchomej istotne znaczenie ma poznanie specyfiki marketingu usług, która została w tej części omówiona. Przedmiotem drugiego rozdziału niniejszego opracowania jest przedstawienie instrumentów marketingu-mix stosowanych na rynku usług. Zostały one wyszczególnione, a następnie starannie scharakteryzowane. W trzecim rozdziale pracy omówiony został rynek telefonii mobilnej. Na początku przedstawiona została historia tej telefonii na świecie, a następnie jej geneza w Polsce. W opracowaniu poruszona została również stopniowa penetracja rynku telefonii komórkowej z podziałem na Polskę, kraje Unii Europejskiej oraz kraje Środkowej i Wschodniej Europy. Następnie przedstawione zostały preferencje konsumentów, którzy korzystają z usług na owym rynku. Czwarty rozdział poświęcony został historii, charakterystyce oraz specyfice Sieci Era. Omówione zostały instrumenty marketingu-mix, które dany Operator wykorzystuje w swojej działalności. Ostatni rozdział opracowania obejmie analizę wybranych działań marketingowych Sieci Era. Ukazana została metodologia zastosowanego badania ankietowego na temat postrzegania przez obecnych i potencjalnych klientów instrumentów marketingu-mix stosowanych przez Sieć Era oraz raport przedstawiający wyniki i wnioski z tego badania. Pracę napisano przy wykorzystaniu źródeł pierwotnych (przeprowadzona analiza z badania ankietowego) i wtórnych (dostępna literatura, raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej, informacje zawarte na oficjalnych stronach internetowych).
 • Pozycja
  Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
  (2010-09-16 21:43:46) Baczyński, Łukasz; Głuc, Krzysztof
  Celem pracy jest przedstawienie systemu prawnego pomocy społecznej, jej roli w polityce społecznej państwa, z uwzględnieniem rozwiązań systemowych w państwach UE. Autor chciał odpowiedzieć na pytania: czy pomoc społeczna w Polsce jest dostosowana do aktualnej sytuacji społecznej ekonomicznej i politycznej Polski, czy spełnia wymogi i oczekiwania społeczne, w szczególności osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Teoretyczną część pracy poddano weryfikacji poprzez zdiagnozowanie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Ustalenie, z jakich powodów znaleźli się w obszarze działań pomocy społecznej, z jakich form wsparcia korzystają, czasokres korzystania z pomocy, aktywność na rynku pracy, struktura rodziny, skuteczność udzielonej pomocy to obszary badań w części praktycznej pracy. Nie ulega wątpliwości, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, ważnym jej ogniwem. Oczywiście miejsce pomocy społecznej i jej rola w krajach Unii Europejskiej, do której należy również Polska, są zróżnicowane, a decydującym determinantem zróżnicowania jest model polityki społecznej prowadzony przez poszczególne kraje UE. Jakie miejsce we współczesnym życiu społecznym obywateli powinna zajmować pomoc społeczna, w jakim kierunku się rozwijać, to pytania, na które odpowiedź nie jest łatwa i jednoznaczna, jest to przedmiotem poszukiwań, rozważań nauki, a przede wszystkim polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo socjalne swoich obywateli.