Przedsiębiorczość akademicka w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Dalka, Barbara
dc.date.accessioned 2013-12-26T12:43:08Z
dc.date.available 2013-12-26T12:43:08Z
dc.date.issued 2013-07-01 12:16:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2695
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty przedsiębiorczości akademickiej oraz analiza i diagnoza stanu przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Metodą badawczą pracy jest analiza danych wtórnych. Badanie empiryczne powstało na podstawie źródeł wtórnych, które pochodziły z opracowań naukowych oraz raportów i statystyk instytucji publicznych. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania badawcze: 1. Do determinant powstania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej zaliczyć można wiedzę środowiska naukowego, współpracę środowiska naukowego z przemysłem oraz komercjalizację powstałych innowacji. 2. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce jest na słabym poziomie, wynika to z niskiej innowacyjności przedsiębiorstw oraz zbyt małego wsparcia finansowego dla tego typu przedsięwzięć. 3. Do silnych stron zaliczyć można: wybitną kadrę naukową, odpowiednią infrastrukturę do tworzenia innowacji, wysoki poziom dostosowania usług do potrzeb rynkowych, dużą liczbę ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką oraz odpowiednie przygotowanie do komercjalizacji wyników badań naukowych. Do słabych stron : niski poziom współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, duże koszty tworzenia innowacji, małą liczba naukowców zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami, brak akceptacji dla działań komercyjnych ze strony środowiska oraz niechęć pracowników naukowych do komercjalizacji ich nowatorskich rozwiązań. 4. Do szans zaliczyć można: współpracę z ośrodkami zagranicznymi, wsparcie ze strony Unii Europejskiej, powstanie kolejnych programów wsparcia transferu technologii, uczestnictwo w akademickiej inicjatywie wspólnotowej oraz uczestnictwo w platformie wymiany umiejętności i doświadczeń. Do zagrożeń zaliczyć można: akademicką szarą strefę, niskie publiczne wsparcie finansowe, bariery prawne, złą sytuację gospodarczą oraz naśladownictwo tworzonych innowacji przez inne przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The aim of this paper is to present the essence (nature) of the academic entrepreneurship as well as the analysis and the diagnosis of its condition in Poland. The research method of this paper is the secondary data analysis. The empirical study was based on secondary sources, derived from scientific studies as well as reports and statistics of public institutions. The answers to the research questions are following: 1. The determinants of the emergence and development of academic entrepreneurship include not only the knowledge of the scientific community but also the cooperation of the scientific community and industry and the commercialization of formed innovations . 2. The development of academic entrepreneurship in Poland is low, due to the low innovativeness of enterprises and too little support for such ventures. 3. The advantages include: outstanding faculty, adequate infrastructure for innovation, a high level of customization of services to the needs of the market, a large number of academic centers of entrepreneurship, proper preparation for commercialization of research. The disadvantages comprise: low level of cooperation with foreign scientific centers, high costs of innovation, a small number of researchers interested in cooperation with companies, lack of acceptance of commercial activities on the part of the scientific community and the reluctance of scientists to commercialize their innovative solutions. 4. The opportunities constitute: cooperation with foreign institutions, the support of the European Union, the emergence of the successive technology transfer support programmes, participation in the academic community initiative and participation in the skill and experience exchange platform. The threats include: academic underground economy, low public financial support, legal barriers, the poor economic condition and the imitation of the innovations by other companies. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorczość akademicka pl
dc.subject transfer technologii pl
dc.subject komercjalizacja badań naukowych pl
dc.subject academic entrepreneurship pl
dc.subject technology transfer pl
dc.subject commercialization of research pl
dc.title Przedsiębiorczość akademicka w Polsce pl
dc.title.alternative Academic entrepreneurship in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-13T09:54:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info