Wpływ kooperacji na rozwój małej firmy branży spożywczej na przykładzie F.H.U. „Team"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Kulig, Michał
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:45:22Z
dc.date.available 2014-01-02T10:45:22Z
dc.date.issued 2013-01-18 18:43:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3069
dc.description.abstract W pracy omówiono zagadnienie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pracy było zbadanie wpływu kooperacji z dostawcami na rozwój małych i średnich firm. Za obiekt badawczy posłużyła firma handlowo – usługowa „TEAM” z siedzibą w Krynicy, działająca na terenie województwa małopolskiego, zajmująca się hurtową sprzedażą mrożonek. W pracy poddano analizie polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego ekonomiczne znaczenie. Opisano też polski sektor spożywczy, jego specyfikę i miejsce w gospodarce. Następnie omówiono metodę badania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystującą Model Churchilla i Lewis oraz diagnozę potencjału rozwoju POS opierającą się na analizie trzech komponentów przedsiębiorstwa. W szczególności zbadano etapy rozwoju firmy „TEAM” i jej potencjał rozwojowy. Zgłębiono relacje łączące ją z dostawcami oraz ich wpływ na firmę. Wykorzystano materiały udostępnione przez firmę, badania różnych instytucji finansowych zamieszczone w Internecie oraz publikacje naukowe z dziedziny zarządzania. Przy badaniach posłużono się metodą opisu przypadku. Założony cel pracy został osiągnięty, udało się określić etap rozwoju badanej firmy, jej potencjał rozwojowy i stopień, w jakim współpraca z dostawcami wpływa na jej rozwój. pl
dc.description.abstract In this present work the problems of development of small and medium-sized enterprises have been discussed. The objective of the thesis was to study the impact of cooperation with suppliers on the development of small and medium-sized enterprises. The research object selected was TEAM Trade and Service company seated in Krynica and operating in Małopolska Province area dealing with the sale of frozen foods. In the work the Polish sector of small and medium-sized enterprises and its economic significance have been analysed. Moreover, the Polish food industry, its specificity and position in the economy have been described. Next, a method of studying development of small and medium-sized enterprises applying the Churchill and Lewis Model as well as a diagnosis of POS potential for growth based on an analysis of the company’s three components have been discussed. In particular, the development stages of TEAM company and its growth potential have been studies in depth. Also, the company’s relationships with its suppliers and their influence on the business have been analysed. Materials made available by the company, research studies of various financial institutions posted in the Internet and scientific publications on management have been used. In the research the case study method has been used. The assumed objective of the work has been achieved, the developmental stages of the studied company have been specified as well as its potential for growth and the extent to which the cooperation with the supplier impacts the company’s development. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sektor MSP pl
dc.subject branża spożywcza pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject potencjał rozwojowy pl
dc.subject kooperacja pl
dc.subject dostawcy pl
dc.subject SMEs sector pl
dc.subject food industry pl
dc.subject development pl
dc.subject potential for growth pl
dc.subject cooperation pl
dc.subject suppliers pl
dc.title Wpływ kooperacji na rozwój małej firmy branży spożywczej na przykładzie F.H.U. „Team" pl
dc.title.alternative Impact of cooperation for development of small food supply enterprise based on example TEAM Trade and Service pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:49:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info