Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Bodziony, Maria
dc.date.accessioned 2014-01-03T12:20:10Z
dc.date.available 2014-01-03T12:20:10Z
dc.date.issued 2012-11-30 11:52:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3221
dc.description.abstract Audyt wewnętrzny stanowi jeden z mechanizmów nadzoru w jednostce budżetowej. Ma na bieżąco weryfikować i zapewniać czy systemy kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostce działają właściwie i z dużym prawdopodobieństwem gwarantują osiągnięcie jej celów i zadań. Dla realizacji założonych celów jednostka budżetowa musi generować, stosować i porządkować wiedzę jako najbardziej doskonały zasób wytwórczy. Nie da się zarządzać wiedzą nie dokonując pomiaru zmian w jej zasobach. Zasadniczym problemem badawczym w pracy jest przepływ wiedzy i informacji w sądzie rejonowym. Analiza tego zagadnienia została poprzedzona ogólną charakterystyką audytu wewnętrznego. Badanie ankietowe i analiza koncentrują się na organizacyjnych umiejętnościach uczenia się oraz doświadczeniu, zasobach wiarygodnych i użytkowych informacji wraz z umiejętnością ich wykorzystania w praktyce. Kluczowym aspektem doskonalenia funkcjonowania sądu jest dokładne określenie zasobów wiedzy indywidualnej i zbiorowej już posiadanej oraz tej potrzebnej do zdobycia. pl
dc.description.abstract Internal audit is one of mechanisms for supervision the budgetary unit. It should currently verify and assure whether management control systems and risk management in the unit are working properly and ensure achievement of its objectives and tasks with high probability. In order to obtain objectives budgetary unit must generate, use, and ordering knowledge as the most excellent manufacturing resource. You can not manage knowledge without measuring changes in resources. The main research problem of this work is the knowledge and information flow in the district court. Analysis of the above issues was preceded by the general characteristic’s presentation of internal audit. The survey and analyses focus on organizational learning skills, experience, reliable resources and also useful information with possibility to use them in practice. Main aspect of the improving of activities of the court is precised identification of possessed and expected knowledge individual and collective. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject audyt wewnętrzny pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject analiza pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject jednostka budżetowa pl
dc.subject internal audit pl
dc.subject risk pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject analysis pl
dc.subject survey pl
dc.subject budgetary unit pl
dc.title Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych pl
dc.title.alternative Internal audit in The Financial Public Sector pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T10:21:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info