Załącznik nr 20
do Uchwały Senatu WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu nr 07/2018/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie systemu jakości kształcenia WSB-NLU

Regulamin Repozytorium Instytucjonalnego Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

z siedzibą w Nowym Sączu


Regulamin Repozytorium Instytucjonalnego Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, deponowania i udostępniania oraz politykę bezpieczeństwa utworów zamieszczanych w Repozytorium Instytucjonalnym Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (WSB-NLU).

2. Repozytorium cyfrowe WSB-NLU pod nazwą " Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University" ("Repozytorium") jest tworzone w celu szerszego udostępnienia i promowania osiągnięć działalności naukowo badawczej oraz dydaktycznej WSB-NLU.

3. Repozytorium podlega Bibliotece WSB - NLU.

Zasady gromadzenia

1. W Repozytorium są gromadzone, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i studentów WSB, w tym w szczególności utworów o charakterze naukowym lub dydaktycznym.

2. W Repozytorium mogą być również gromadzone utwory pracowników uczelni partnerskich WSB lub innych podmiotów – na podstawie odrębnych umów.

3. Deponowanie i udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w oparciu o system DSpace.

4. W Repozytorium gromadzone są następujące publikowane i nie publikowane rodzaje utworów:

a. prace dyplomowe, zgodnie z art..15 a ustawy o prawie autorskim;

b. roczniki czasopism wydawanych przez WSB;

c. artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek;

d. materiały i prezentacje konferencyjne;

e. materiały do zajęć dydaktycznych;

f. materiały powstałe, jako wynik prowadzonych projektów lub badań finansowanych ze środków publicznych;

g. inne dokumenty cyfrowe.

5. Gromadzone w Repozytorium materiały mogą obejmować w szczególności preprinty oraz postprinty.

Zasady deponowania

1. Osobami uprawnionymi do deponowania materiałów w Repozytorium są pracownicy i studenci WSB oraz inne osoby – na podstawie odrębnych umów.

2. Dopuszcza się dwie formy deponowania utworów:

a. bezpośrednio (na zasadzie autoarchiwizacji własnych prac),

b. pośrednio (na zasadzie archiwizacji przez redaktorów Repozytorium ).

3. Depozytariusze udostępniają w Repozytorium publikacje nieodpłatnie, na podstawie:

a. otwartych licencji Creative Commons (dostępnych pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ )

albo

b. bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej WSB, określonej w niniejszym dokumencie.

4. Udzielenie licencji następuje przed rozpoczęciem procesu deponowania materiałów w Repozytorium. Składając materiał do zdeponowania w Repozytorium, jego twórca składa równocześnie:

a. pisemne oświadczenie o udzieleniu otwartej licencji Creative Commons;

albo

b. wypełnioną w 2 egzemplarzach umowę licencyjną.

5. Aby zdeponować pracę, która została wcześniej opublikowana, niezbędna jest zgoda wydawcy lub innego podmiotu, na który autor przeniósł autorskie prawa majątkowe do danego utworu albo, któremu autor udzielił licencji wyłącznej na ten sam utwór na to samo pole eksploatacji. Jeśli autor zawarł umowę z wydawcą lub innym podmiotem, dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych albo udzielenia licencji wyłącznej na ten sam utwór oraz to samo pole eksploatacji, powinien sprawdzić dokładnie warunki umowy lub zapytać o zgodę wydawcę lub taki inny podmiot (informacja: serwis Sherpa Romeo dostępny pod adresem: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ prowadzi katalog umów pomiędzy wydawcami a autorami publikacji. Korzystanie z tego serwisu umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach).

6. Przed udostępnieniem utworu w Repozytorium WSB redaktorzy Repozytorium sprawdzają, czy zostały spełnione wynikające z niniejszego Regulaminu warunki formalne.

7. Proces deponowania materiałów w Repozytorium, kończy się weryfikacją i korektą opisu zasobu (metadanych) wykonywaną przez wyznaczonych redaktorów Repozytorium.

8. Autor treści udostępnianych Repozytorium ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i odpowiada również za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

9. Materiały naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego albo niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez administratora Repozytorium bez zgody autora. Zapis niniejszego ustępu dotyczy w szczególności zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób.

Zasady udostępniania

1. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, metadane Repozytorium są udostępniane bez ograniczeń.

2. Zasoby Repozytorium są udostępniane zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy Repozytorium.

3. Udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się z poszanowaniem praw autorskich, na podstawie i w zakresie wynikającym z licencji udzielanych przez autorów utworów.

4. Zasoby Repozytorium mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny ich odbiorców, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Warunkiem wykorzystania zasobu jest podanie: nazwiska autora/ów, tytułu i pełnych danych bibliograficznych wraz z adresem internetowym do strony Repozytorium.

5. Dostęp do poszczególnych materiałów może być różny dla różnych grup użytkowników.

Polityka przechowywania i bezpieczeństwa

1. Zamieszczone w Repozytorium utwory stanowią własność intelektualną ich autorów i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisami prawa autorskiego.

2. Zasób Repozytorium jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych.

3. Elementem niniejszego regulaminu jest treść polityki prywatności dla użytkowników Repozytorium WSB-NLU oraz treść umowy licencyjnej niewyłącznej.


Polityka prywatności Repozytorium WSB-NLU

Wprowadzenie

Polityka.Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl, zwanej dalej „Portalem.” Osoby te będą zwane dalej „Użytkownikami”.

Administrator.Właścicielem Portalu i zarazem administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO"), jest Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 (dalej jako „Administrator”). Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl , telefonicznie pod numerem: +48 (18) 44 99 111 lub listownie na adres siedziby, zwana dalej „Administratorem.”

Inspektor Ochrony Danych.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym należy się kontaktować w kwestii jakichkolwiek pytań związanych ze sposobem przetwarzania danych osobowych przed Administratora, jak również w celu realizacji praw przysługujących osobom fizycznym na gruncie RODO. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: inspektor@wsb-nlu.edu.pl .

Dane osobowe korzystających ze strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.2020.344 t.j.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Cele i zakres przetwarzanych danych za pośrednictwem Portalu

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za pośrednictwem Portalu w następujących celach:

 • zalogowania do Portalu, za pomocą indywidualnego loginu i hasła studenta/pracownika/współpracownika Administratora i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia kontaktu z Użytkownikiem i obsługi reklamacji . Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika,powstałych w szczególności na skutek niezgodnego z prawem lub regulaminem korzystania z Portalu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).

Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

Pliki cookies.Podczas korzystania z Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane osobowe Użytkownika strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, mogą być przetwarzane w celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl i funkcjonalności na niej dostępnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
 • zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl oraz pomagają w administrowaniu stroną internetową http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl oraz poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


Prawa Użytkowników wynikające z RODO

1.Prawo dostępu do danych. Podstawa prawna:art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma w szczególności prawo do uzyskania:

a. dostępu do swoich danych osobowych;

b. informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. kopii swoich danych osobowych.

2.Prawo do sprostowania danych. Podstawa prawna:art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, jeżeli stwierdzi, że są nieprawidłowe.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane na jej podstawie;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator. podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Podstawa prawna: art. 18 RODO.

a. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych, gdy:

i. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich przetwarzania;

iii. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5.Prawo do przenoszenia danych. Podstawa prawna:art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie .csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

6.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podstawa prawna:art. 21 RODO.

a. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administrator, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwienie korzystania z serwisu internetowego, a także badanie satysfakcji.

b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

7.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia praw Użytkownika do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tel. 22 531-03-00; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Termin odpowiedzi.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są podmiotom współpracującym z Administratorem w zapewnianiu funkcjonowania Portalu. Są to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w serwisie internetowym, czy systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

Zakres terytorialny przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czas przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Ponadto, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Formularz umowy licencyjnej niewyłącznej

Umowa licencyjna niewyłączna

na korzystanie z autorskich praw majątkowych

zawarta w Nowym Sączu, w dniu …………..….., pomiędzy

Twórcą …………………………………………………………………….

zamieszkałym ………………………………………………………………

zwanym dalej „Licencjodawcą

a

Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, przy

 1. Zielonej 27, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną przez Dyrektora Biblioteki WSB-NLU

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora,

zwaną dalej „Licencjobiorcą

 • 1

Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu/utworów pt.:

 1. ……………………………………

którego Twórcą jest/Twórcami są:

..................………………………………………………..……………………………

 • 2

Licencjodawca oświadcza, że

 1. a) w zakresie objętym niniejszą umową przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu,
 2. b) utwór nie narusza praw osób trzecich,
 3. c) korzystanie z utworu przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 • 3

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie i rozporządzanie autorskim prawem majątkowym do utworu określonego w § 1, na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
 2. przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej w Repozytorium Instytucjonalnym WSB-NLU,
 3. wprowadzenia utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
 4. wprowadzenia utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie biblioteki,
 5. rozpowszechniania utworu online (przed wydrukiem wybrać jedną z poniższych opcji):
  • udostępnienie w Internecie dla wszystkich, bez ograniczeń;
  • udostępnienie w Internecie dla wszystkich, z wyłączoną możliwością zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz edycji;
  • przez udostępnianie z komputerów należących do sieci uczelnianej (domena WSB-NLU), bez ograniczeń;
  • przez udostępnianie z komputerów należących do sieci uczelnianej (domena WSB-NLU), z wyłączoną możliwością zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz edycji.
 1. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.
 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nie jest ograniczone w czasie ani terytorialnie.
 • 4

W zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę przez Licencjobiorcę formatu, w jakim pierwotnie zapisany został utwór, bez zmiany jego treści.

 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • 6

Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

 • 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………. ……………………………

Licencjobiorca Licencjodawca