Repozytorium WSB-NLU

Oparte o oprogramowanie DSpace 7. Witamy!

Photo by @inspiredimages
 

Zbiory w Repozytorium WSB-NLU

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać

Najnowsze publikacje

Pozycja
Zarządzanie wartością dla klienta – marketingową odpowiedzią na determinanty decyzji zakupowych klientów
(2022-07-26) Zotov, Hanna; Zupok, Sebastian
Skoncentrowanie na kliencie i wartościach dla klienta jest dla współczesnego przedsiębiorstwa warunkiem koniecznym. W ostatnim czasie istotnego znaczenia nabiera koncepcja zarządzania wartością dla klienta, która kierowana w umiejętny sposób może zagwarantować nie tylko przetrwanie, ale również wyróżnianie się przedsiębiorstwa na rynku docelowym. Celem teoretycznym niniejszej pracy było scharakteryzowanie i przedstawienie zmian w zakresie działań marketingowych przedsiębiorstw w wyniku rosnącej roli klient, a także scharakteryzowanie procesu zarządzania wartością dla klienta. Jako cel badawczy postawiono poznanie opinii klientów na temat oferowanych i dostarczanych im wartości oraz zidentyfikowanie determinantów wpływających na ich decyzje nabywcze. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie studiów literatury polskiej oraz obcojęzycznej z zakresu teorii zarządzania i marketingu oraz na podstawie badań własnych. Przyjęto hipotezę główną, iż klienci dokonując zakupów kierują się oferowanymi im wartościami. W zakresie hipotezy głównej weryfikacji poddano trzy hipotezy pomocnicze. Na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowanego i przeprowadzonej analizy pozytywnie zweryfikowano założoną hipotezę badawczą oraz sformułowano wnioski końcowe. Ponadto wyszczególniono najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci przy wyborze przedsiębiorstw i ich ofert produktowych oraz podczas podejmowania decyzji zakupowych. Potwierdzono również, iż organizacje powinny efektywnie zarządzać wartościami dla klienta oraz poddawać tematykę wartości dla klientów ciągłym badaniom.
Pozycja
Platforma integracyjna wspomagająca branżę e-commerce w procesie dostawy towarów z wykorzystaniem Domain Driven Design oraz zasad czystej architektury
(2022-07-26) Wypiór, Sebastian; Przybycień, Krzysztof
Głównym celem pracy było zaprezentowanie wybranych zagadnień z dziedziny architektury oprogramowania na przykładzie serwisu umożliwiającego rejestrowanie przesyłek kurierskich. Projekt został stworzony w oparciu o zasady tak zwanej czystej architektury oraz z wykorzystaniem elementów Domain-Driven Design. Dzięki temu powstał w pełni funkcjonalny projekt podzielony na warstwy umożliwiający dalszą bezproblemową jego rozbudowę. W pracy starałem się przedstawić również najbardziej popularne zewnętrzne biblioteki oraz narzędzia wspomagające działanie całego rozwiązania.
Pozycja
Housematica - aplikacja do konfigurowania oraz zarządzania nieruchomościami
(2022-07-26) Wróbel, Adam; Przybycień, Krzysztof
Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny z roku na rok zwiększa się popyt na nieruchomości. W przeważającej ilości przypadków, kupujący po zakupie mieszkania przeprowadzają jego modyfikacje dodając lub usuwając ścianki działowe. Taka operacja wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na zasiedlenie danej nieruchomości. Z myślą o takich osobach w ramach niniejszej pracy inżynierskiej powstała aplikacja Housematica, która pozwala deweloperowi w łatwy sposób stworzyć konfigurator mieszkania, aby kupujący już na etapie jego wyboru mógł wybrać interesujący go układ ścianek działowych czy nawet wyposażenie nieruchomości. Aplikacja H została podzielona na dwie części, pierwsza z nich - panel klienta pozwala za pomocą intuicyjnego interfejsu stworzyć konfigurację mieszkania, korzystając z wizualizacji modelu mieszkania w przestrzeni 3D. Druga część aplikacji to panel administratora, który dostarcza nie tylko prosty formularz do tworzenia konfiguratorów, ale także szereg funkcjonalności jak: tworzenie zespołów, przeglądanie statystyk konfiguracji oraz praca na licencji.
Pozycja
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie Grupy Polskie Składy Budowlane
(2022-07-26) Wołoszyn, Malwina; Mędzelowski, Tadeusz
W pracy omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówienie standardów posłużyło realizacji celu pracy, czyli opisaniu Grupy Polskie Składy Budowlane Handel S.A. jako przykładu wykorzystania koncepcji CSR do budowania pożądanego wizerunku. Analizowane materiały zostały pozyskane bezpośrednio z działu marketingu Centrali PSB w Wełeczu. Analiza literatury udowodniła, że podstawą przynoszących efekty w budowaniu pożądanego wizerunku działań CSR jest ich trafne dopasowanie do grupy docelowej przedsiębiorstwa. Opisano profil działalności handlowej firmy, oraz związane z nim kwestie społeczne realizowane w ramach działań CSR. Przedstawiono analizę SWOT i działania służące zdobyciu dobrego wizerunku przez organizację, prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pozycja
Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie budowania wizerunku firmy na przykładzie Orange Polska S.A.
(2022-07-26) Włoszczyzna, Monika; Waśkiewicz, Jan
Z dnia na dzień działalność biznesowa przedsiębiorstw staje się coraz istotniejszym elementem nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego. Nie ulega wątpliwości, że każda firma w sposób istotny wpływa na otaczającą ją rzeczywistość. Dzięki temu, że coraz lepiej rozumie ten mechanizm, może świadomie i skutecznie zarządzać swoimi relacjami z interesariuszami i otoczeniem, także wpływać na swój wizerunek. Do tego celu przedsiębiorstwa sięgają po narzędzie w postaci koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która właściwie rozumiana i wdrożona porządkuje relacje między biznesem a społeczeństwem. Jednak to nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia CSR. Niejako efektem ubocznym wdrożenia tej strategii, ale z perspektywy biznesu pożądanym, jest poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. Współcześnie wizerunek jest uznawany za jeden z ważniejszych zasobów niematerialnych, mający przełożenie na rynkową wartość przedsiębiorstwa. Pozytywne postrzeganie firmy przez otocznie powinno skutecznie pomagać w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Celem pracy była ocena roli społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku firmy oraz wskazanie korzyści wynikających ze stosowania CSR, na przykładzie Orange Polska. Autorka w swojej pracy przedstawiła korelację między działaniami firmy w ramach społecznej odpowiedzialności a jej postrzeganiem przez interesariuszy. Wyjaśnione także zostały najważniejsze pojęcia takie jak: wizerunek, wizerunek przedsiębiorstwa, odpowiedzialny biznes, ład organizacyjny czy zaangażowanie społeczne. Podczas przeprowadzonych badań autorka zweryfikowała jak w praktyce interesariusze odbierają organizacje społecznie odpowiedzialne. Najważniejszą częścią pracy było badanie przeprowadzone na dwóch grupach interesariuszy: klientach i pracownikach. Badanie to pozwoliło potwierdzić wpływ działań z zakresu CSR na wizerunek przedsiębiorstwa.