Goal Orientations in the Context of Human Subjectivity

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Abstrakt

The purpose of this article is to present goal orientations in terms of manifestations of human subjectivity. Subjectivity is a collection of attributes that make a person influence the way of his or her own actions. These attributes belong to the cognitive, emotional, motivational, and executive spheres. Goal orientation is a good example of a complex construct, covering all these spheres. Goal orientation is a way in which an individual interprets, evaluates and reacts to achievement situations. Four goal orientations are distinguished: learning orientation, avoidance orientation, self-enhancing ego orientation and self-defeating ego orientation. They are a combination of two forms of achievement motivation (approach and avoidance) and two orientations under the competence definition adopted by subject – ego involvement and task involvement. The article presents the possibilities of concluding on subjectivity on the basis of the structure of goal orientations and analyses the opportunities and constraints related to regarding the goal orientations as manifestations of subjectivity.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie orientacji na cele w kategoriach przejawów podmiotowości. Podmiotowość jest zbiorem atrybutów, które sprawiają, Ŝe osoba wpływa na sposób własnego funkcjonowania. Atrybuty te obejmują sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną oraz wykonawczą. Orientacja na cel jest przykładem złożonego konstruktu, obejmującego wszystkie te sfery. Orientacja na cel to sposób, w jaki jednostka interpretuje, ocenia i reaguje na sytuacje związane z osiągnięciami. Wyróżniamy cztery orientacje na cele: orientację na uczenie się, orientację na unikanie, orientację na ego ofensywne i orientację na ego defensywne. Orientacje te stanowią kombinację dwóch form motywacji osiągnięć (dążeniowej i unikowej) oraz dwóch orientacji wynikających z przyjętej przez podmiot definicji kompetencji – zaangażowania ego i zaangażowania w zadanie. Artykuł przedstawia możliwości wnioskowania o podmiotowości na podstawie struktury orientacji na cele oraz analizuje szanse i ograniczenia związane z uznawaniem orientacji na cele za przejawy podmiotowości.

Opis

Słowa kluczowe

human subjectivity, goal orientation, podmiotowość, orientacja na cel

Cytowanie

Nowy Sącz Academic Review, 2009, no. 5, s. 40-48