Entrepreneurial Orientation in Mexican Microenterprises

Abstrakt

Over the past 30 years research on Entrepreneurship Orientation (EO) has provided valuable information regarding strategy, entrepreneurship and aspects of performance at the firm-level. In the entrepreneurial universe, microenterprises play a very special role in the business context of the economy. However, they have not been relatively present in the EO research. This paper studies the EO-performance relationship in a group of microenterprises in Mexico and includes the Dominant Logic (DL) as a variable that moderates this relationship. The results indicate that risk taking, proactiveness and competitive aggressiveness variables from the EO influence the microenterprise performance. In addition, the external DL conceptualization moderates the EO-performance relationship. This paper shows the conclusions of the investigation as well as the limitations and identifies future research methods.
Przez ostatnie 30 lat badania nad Orientacją Przedsiębiorczą (OP) dostarczyły wielu cennych informacji dotyczących strategii, przedsiębiorczości oraz wydajności na poziomie firmy. W świecie przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorstwa odgrywają szczególną rolę w biznesowym kontekście gospodarki. Nie były one jednak dotychczas wystarczająco obecne w badaniach nad OP. Artykuł bada relację między OP a wydajnością w grupie mikro-przedsiębiorstw meksykańskich i obejmuje Dominującą Logikę (DL) jako zmienną moderującą tę relację. Wyniki wykazują, iż zmienne dotyczące podejmowania ryzyka, proaktywności, oraz agresywnej konkurencji z OP wpływają na wydajność mikro-przedsiębiorstw. Ponadto, zewnętrzna konceptualizacja DL moderuje relację między OP i wydajnością. Artykuł pokazuje wnioski płynące z badania, jak również ograniczenia i przyszłe metody prowadzenia badań nad tym tematem.

Opis

Słowa kluczowe

entrepreneurial orientation, dominant logic, firm performance, microenterprises, orientacja przedsiębiorcza, dominująca logika, wydajność firmy, mikroprzedsiębiorstwa

Cytowanie

Montiel Campos, H., Alvarado Acuña, L.S., Nuño de la Parra, J.P., Aguilar Valenzuela, F.A., Entrepreneurial Orientation in Mexican Microenterprises. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 3 : Entrepreneurial Orientation and Opportunities. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 5-20