Evidence of Opportunity and Necessity Driven Entrepreneurship in Nigeria

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The objective of this paper is to examine the influence of poverty, unemployment and GDP on entrepreneurship. Time series data for 31 years was collected from various official sources for the analysis. Vector autoregressive (VAR) framework was adopted to systematically capture the rich dynamic of multiple time series. Other tests conducted were unit root test, Johansen and Juselius (1990) co-integration test, Granger causality and dynamic model analysis beyond the sample. It was found that poverty and GDP influence entrepreneurship negatively, while unemployment influences entrepreneurship positively. The paper reveals the presence of both opportunity and necessity driven entrepreneurs in the country. There is a need for the government to revisit the existing policy on micro, small and medium enterprises (MSMEs) to adequately address the problem of the poor and unemployed by availing them with the opportunity to engage in entrepreneurship. Future study should consider mitigating the effect of frequent entry and exit from entrepreneurship in their data to correctly predict the effect of entrepreneurship on the economy.
Celem artykułu jest zbadanie wpływu ubóstwa, bezrobocia i PKB na przedsiębiorczość. Dla potrzeb tej analizy zgromadzono dane za okres trzydziestu jeden lat wykorzystując rozmaite oficjalne źródła. Zastosowano model wektorowej autoregresji (VAR), aby systematycznie ująć bogatą dynamikę wielokrotnych serii czasowych. Inne przeprowadzone testy obejmowały jednostkowy test pierwiastka, test ko-integracji Johansena i Juseliusa (1990), Model przyczynowości Grangera i analizę dynamicznego modelu wykraczającą poza próbkę. Okazało się, że ubóstwo i PKB negatywnie wpływają na przedsiębiorczość, natomiast bezrobocie ma na nią wpływ pozytywny. Artykuł ujawnia zarówno obecność przedsiębiorców wykorzystujących możliwości, jak i tych z konieczności w badanym państwie. Istnieje potrzeba, aby rząd dokonał rewizji swojej polityki dotyczącej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw aby odpowiednio zareagować na problem ludzi biednych i bezrobotnych, dając im możliwość zaangażowania się w przedsiębiorczość. Przyszłe badania powinny zająć się zminimalizowaniem efektu częstego rozpoczynania i kończenia działalności przedsiębiorczej, tak by prawidłowo przewidzieć wpływ przedsiębiorczości na gospodarkę.

Opis

Słowa kluczowe

entrepreneurship development, poverty, unemployment, GDP, rozwój przedsiębiorczości, ubóstwo, bezrobocie, PKB

Cytowanie

Garba, A.S., Djafar, F., Abu Mansor, S., Evidence of Opportunity and Necessity Driven Entrepreneurship in Nigeria. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 3 : Entrepreneurial Orientation and Opportunities. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 57-78