Information Transparency of the Statement of Comprehensive Income: The Reporting Practice of WIG30 and DAX Companies

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Abstrakt

This article aims to identify changes in the form of the statement of comprehensive income in companies in the WIG30 and DAX indices. It also aims to identify and grade components of other comprehensive income, in terms of the information transparency of the presentation options. The article demonstrates also the impact of national cultural dimensions on the form of the statement of comprehensive income. The study found that most of the surveyed companies present their statement of comprehensive income in two statements, with the number of accounting notes regarding comprehensive income presented by companies in their financial statements increasing over the period under study. The study identified four options for the presentation of other comprehensive income components used by the surveyed companies in the years 2012-2014, with the particular option chosen reflecting the different information transparency of the statement of comprehensive income. The results show that the practice of reporting in the area of the statement of comprehensive income of the DAX index companies is ahead of that in the WIG30 index. The research results on information transparency of the statement of comprehensive income correspond to one of the national cultural dimensions.
Celem artykułu jest identyfikacja zmian formy sprawozdania z wyniku całościowego w spółkach należących do indeksów WIG 30 oraz DAX. Celem artykułu jest również identyfikacja oraz gradacja pod względem przejrzystości informacyjnej wariantów prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego. W artykule uwzględniono również wpływ wymiarów kultur narodowych na formę sprawozdania z wyniku ca- łościowego. W ramach badania ustalono, że większość badanych spółek prezentuje sprawozdanie z wyniku całościowego w ramach jednego sprawozdania. Na przestrzeni analizowanych lat zwiększyła się liczba not księgowych dotyczących wyniku cało- ściowego prezentowanych przez spółki w sprawozdaniach finansowych. W procesie badawczym zidentyfikowano cztery warianty prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego zastosowane przez badane spółki w latach 2012-2014. Poszczególne warianty odzwierciedlają różną przejrzystość informacyjną sprawozdania z wyniku całościowego. Wyniki badań wskazują, że praktyka sprawozdawcza w obszarze wyniku całościowego spółek z indeksu DAX wyprzedza praktykę sprawozdawczą spół- ek z indeksu WIG 30. Uzyskane wyniki badań dotyczące przejrzystości informacyjnej sprawozdania z wyniku całościowego odpowiadają jednemu z wymiarów kultur narodowych. Keywords:

Opis

Słowa kluczowe

financial statements, comprehensive income, WIG30, DAX, information transparency, sprawozdania finansowe, wynik całościowy, przejrzystość informacyjna

Cytowanie

Gad, J., Information Transparency of the Statement of Comprehensive Income: The Reporting Practice of WIG30 and DAX Companies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3 : Innovation in Finance. Ed. by K. Prędkiewicz, O. Kalinowska-Beczyńska, J. Karsai, s. 113-134