Relevance of Discretionary Accruals Information (DAI) in Ohlson model: the case of Mexico

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This study applied the modified Jones ́ model (1991) for selected companies of Mexico. This model aims to assess the impact of Discretionary Accrual Information (DAI) on financial reporting statements, in order to identify the value relevance of “earnings quality”. We applied methodological criteria of Chung et al (2005) and Mukit & Iskandar (2009). We analyzed financial information of the 35 stock included in the Index of Prices and Quotations (IPC) of the Mexican Stock Exchange (BMV) for the period 2000 to 2011. 19 companies met the specifications of the model, for 48 quarters of information. The analysis was done in three parts: first, an analysis of the modified Jones ́ model under panel data considerations by using fixed effects and adjustments of performing autocorrelation of order 1; second, a correlation analysis between the residuals of the modified Jones ́ model and the return of stock price in 3 annual closings years of study: 2007, 2008 and 2009; and third, we incorporated this variable (DAI) in the Ohlson model (of the financial and corporate accounting literature) and we tested it with panel data analysis, under fixed effects, throughout the study period.
Niniejsza praca stosuje zmodyfikowany model Jones ́a (1991) wykorzystując dane finansowe wybranych firm meksykańskich. Celem modelu jest ocena wpływu Discretionary Accrual Information (DAI) na zawartość sprawozdań finansowych w celu identyfikacji wartości „jakości zysku”. Praca stosuje kryteria metodologiczne zaproponowane w Chung et al (2005) i Mukit & Iskandar (2009). Autorzy poddali analizie finansowe dane 35 firm, których akcje występowały w indeksie cen i cytowań (IPC) na Mexican Stock Exchange (BMV) w okresie 2000 do 2011. 19 firm spełniło specyfikacje modelu biorąc pod uwagę dane kwartalne w okresie 12 lat będących przedmiotem rozważań. Analiza została przeprowadzona w trzech etapach: najpierw, analiza zmodyfikowanego modelu Jones’a na danych panelowych przy użyciu efektów stałych i modyfikacji wynikających z autokorelacji rzędu pierwszego; analiza korelacji pomiędzy wartościami rezydualnymi zmodyfikowanego modelu Jones’a i stopą zwrotu z akcji w trzech kolejnych latach analizy: 2007, 2008 i 2009; test modelu Ohlsona z użyciem zmiennej DAI, danych panelowych i efektów stałych w rozważanym horyzoncie czasowym.

Opis

Słowa kluczowe

financial markets, Jones and Ohlson Models, econometric estimation, rynki finansowe, modele Jones’a i Ohlson’a, ekonometryczne oszacowania

Cytowanie

Durán-Vázquez, R., Lorenzo-Valdés, A., San Martín-Reyna, J.M., Relevance of Discretionary Accruals Information (DAI) in Ohlson model: the case of Mexico. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3 : Managerial and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship. Ed. by K. Śliwa, P. Staliński, s. 21-34