Becoming a Learning Organization Through Dynamic Business Process Management

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

As customers demand easier access to individualized products and services, companies now face an ongoing problem of how to deliver flexible and innovative solutions while maintaining efficiency and competitiveness. In this environment, the only sustainable form of competitive advantage rests in the ability to learn faster than the competition (de Geus, 1988). The article returns to the somewhat forgotten concept of the learning organization and explores how its principles can be applied with the use of dynamic business process management (dynamic BPM). Enabling in this concept individual or team-based limited experimentation and providing conditions for learning though experience in the course of performing business processes allows for the constant creation of practical knowledge. This article provides examples of how dynamic BPM facilitates the constant creation and verification of practical knowledge, with the aim of improving and adapting processes to maintain the competitive advantage of the organization.
Ponieważ klienci oczekują łatwiejszego dostępu do zindywidualizowanych produktów i usług, przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z problemem jak dostarczyć elastyczne i innowacyjne rozwiązania przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i konkurencyjności. w gospodarce wiedzy jedyną szansą na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej jest zdobycie przez przedsiębiorstwo zdolności do uczenia się szybciej niż konkurencja (de Geus, 1988). Artykuł powraca do trochę zapomnianej koncepcji organizacji uczącej się i bada, jak jej zasady mogą być stosowane w organizacji zarządzanej zgodnie z koncepcją dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi (dynamic BPM). Umożliwienie w tej koncepcji realizacji indywidualnych i zespołowych ograniczonych eksperymentów oraz zapewnienie systemowych warunków do nauki przez doświadczenia zdobywane w czasie realizacji procesów biznesowych, pozwala na ciągłe tworzenie praktycznej wiedzy. Artykuł zawiera przykłady, jak dynamiczne zarządzanie procesami ułatwia stałe tworzenie i weryfikację praktycznej wiedzy, w celu poprawy i dostosowania procesów do wymagań klientów oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji.

Opis

Słowa kluczowe

knowledge management, learning organization, organizational learning, knowledge acquisition, business process management, BPM, dynamic BPM, Process Mining, process-related knowledge, knowledge-intensive processes, experimenting, zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się, organizacyjne uczenie się, nabywanie wiedzy, zarządzanie procesami biznesowymi, dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, eksploracja procesów, wiedza o procesach, procesy wymagające znacznej wiedzy, eksperymentowanie

Cytowanie

Szelągowski, M., Becoming a Learning Organization Through Dynamic Business Process Management. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 147-166