Diaspora Business Model Innovation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This paper explores how diasporans achieve business model innovation by using their unique resources. The hypothesis underlying the paper is that the unique backgrounds and resources of the diaspora businesses, due to different sources of information and experiences as well as multiple networks, contributes to business model innovation in a distinctive manner. We investigate the English school market in the Philippines which is established by East Asian diaspora who innovate a business model of conventional English schools. Two case studies were conducted with Japanese diaspora English schools. Their business is analyzed using a business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) and contrasted with the conventional business model. The empirical cases show that diaspora businesses use knowledge about their country of origin and engage with country of residence and multiple networks in different locations and constellations to identify unique opportunities, leading to a business model innovation.
Praca ta bada sposoby jakimi członkowie diaspory osiągają innowacyjne modele biznesu, korzystając ze swoich unikalnych zasobów. Hipotezą niniejszej pracy jest to, że specyficzne środowisko i unikalne zasoby firm diaspory z powodu różnych źródeł informacji i doświadczeń, a także wielu sieci powiązań, przyczyniają się w charakterystyczny sposób do tworzenia innowacyjnego modelu biznesowego. Badamy rynek szkół języka angielskiego na Filipinach, ustanowiony przez diaspory Wschodniej Azji, które wprowadzają innowacyjny model biznesowy do tradycyjnych szkół języka angielskiego. Dwa studia przypadków zostały przeprowadzone w szkołach japońskiej diaspory. Ich działalność jest analizowana za pomocą szablonu modelu biznesowego (Osterwalder & Pigneur, 2010), następnie porównana z konwencjonalnym modelem biznesowym. Empiryczne przypadki pokazują, że firmy diaspory wykorzystują wiedzę o kraju ojczystym oraz uwarunkowania kraju zamieszkania, a także swoje liczne koneksje w różnych miejscach i układach, w celu identyfikacji unikalne możliwości działania, co prowadzi do powstania innowacyjnego modelu biznesowego.

Opis

Słowa kluczowe

Business Model Canvas, east Asian diaspora, transnational entrepreneurship, opportunity recognition, mixed embeddedness, szablon modelu biznesowego, diaspora Wschodniej Azji, transnarodowa przedsiębiorczość, rozpoznawanie możliwości biznesowych, mieszane zakorzenienie

Cytowanie

Harima, A., Vemuri, S., Diaspora Business Model Innovation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1 : Business Model Innovation – A Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation. Ed. by J. Freiling, s. 29-52