Studia polityczno-prawne

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Mniejszości religijne w Polsce po 1989 roku w ujęciu filozofii polityki
    (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy z siedzibą w Nowym Sączu, 2013) Mędzelowski, Tadeusz
    Autor stara się odpowiedzieć na pytanie czy ustrój demokratyczny w Polsce gwarantuje pluralizm światopoglądowy społeczeństwa, a ściślej - czy gwarantuje rzeczywistą wolność mniejszościom religijnym. Sytuacja mniejszości religijnych w Polsce jest rozważana z punktu widzenia filozofii polityki. Obecnie do Rejestru Kościołów i innych Związków wyznaniowych jest wpisane 157 wyznań, w związku z czym omówione zostały poglądy oraz sytuacja nie wszystkich wyznań mniejszościowych. Książka została napisana w oparciu o metodę systematyczną. Charakteryzuje ją analiza poglądów niezależnie od ich genezy historycznej i uwarunkowań w jakich powstawały i funkcjonowały. Celem publikacji jest przybliżenie poglądów Kościołów i Związków Wyznaniowych mających znaczenie z punktu widzenia filozofii polityki. Rozważana tu jest sytuacja mniejszości religijnych w Polsce po 1989 roku, a więc w warunkach gwarantowanej konstytucyjnie wolności światopoglądowej w państwie. Autor stara się wykazać, że litera prawa deklarująca wolność religijną, to za mało, by stała się ona faktem. Niezbędna jest zmiana świadomości ogółu społeczeństwa do czego może doprowadzić właściwa edukacja zaszczepiająca szacunek dla każdego człowieka niezależnie od jego stanu majątkowego, wykształcenia i światopoglądu. Człowiek powinien być traktowany jako cel sam w sobie, a nigdy tylko jako środek nawet do najbardziej wzniosłego celu. W książce została nakreślona rzeczywista sytuacja mniejszości religijnych w naszym państwie oraz zostało zarysowane stanowisko określające rzeczywistość jaką ona być powinna.