Zarządzanie jakością a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013-07-30 11:20:12

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Zarządzanie jakością to dziedzina nauki, która coraz częściej wpływa na rozwój przedsiębiorstw i podnosi ich konkurencyjność. To właśnie jej oraz rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw poświęcona jest ta praca. Omówiłam w niej pojęcia, metody oraz techniki zarządzania jakością opierając się na tematycznej literaturze. Zawarłam kluczowe standardy jakości oraz współczesne koncepcje zarządzania jakością. Przedstawiłam również charakterystykę MSP powiatu nowosądeckiego, jej wkład w rozwój społeczno-gospodarczy oraz znaczenie jakości dla konsumentów i organizacji. Głównym celem mojej pracy jest analiza istoty i metod zarządzania jakością z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój MSP oraz określenie wpływu stosowania metod i technik zarządzania jakością na rozwój wybranych MSP branży budowlanej z powiatu nowosądeckiego. Badania przeprowadziłam za pomocą narzędzia, którym był kwestionariusz wywiadu składający się z czterech części. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdziłam, że większość zbadanych firm kładzie duży nacisk na jakość i uwzględnia ją w swoich wyborach oraz uznaje jej istotny wpływ na rozwój organizacji. Niemniej jednak, zbadane przedsiębiorstwa nie posiadają wiedzy na temat metod i technik zarządzania jakością.
Quality management is a field of science, which increasingly affects the development of enterprises and raise their competitiveness. It was her, and the development of small and medium-sized enterprises dedicated to this work. I talked to the concepts, methods and techniques of quality management based on thematic literature. I made essential standards of quality and modern concepts of quality management. I presented the characteristics of SMEs county Nowy Sacz, its contribution to socio-economic development and the importance of quality for consumers and organizations. The main purpose of my work is to analyze the nature and quality management methods, taking into account their impact on the development of SMEs, and to determine the effect of applying the methods and techniques of quality management for the development of selected SMEs in construction industry of Nowy Sacz district. I conducted research with a tool, which was a questionnaire consisting of four parts. Based on the analysis of the results I found that most companies researched place great emphasis on quality, include it into their choices and recognizes its significant impact on the development of the company. However the businesses under research do not have the knowledge of the methods and techniques of quality management.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie jakością, małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój, quality management, small and medium enterprises, development

Cytowanie