Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce w latach 2004-2008. Kontekst prawny, finansowy i społeczno-gospodarczy

dc.contributor.advisorWoźniak, Dariusz
dc.contributor.authorIzworski, Michał
dc.date.accessioned2014-02-25T15:29:28Z
dc.date.available2014-02-25T15:29:28Z
dc.date.issued2011-07-14 22:04:17
dc.date.updated2014-02-25T14:26:19Z
dc.description.abstractNiniejsza praca opisuje funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń i fundacji. Działalność tych podmiotów została przeanalizowana biorąc pod uwagę kontekst prawny, finansowy i społeczno-gospodarczy. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o materiały jakościowe oraz wskaźniki ilościowe. Główne założenie pracy mówi, że istnieje relacja pomiędzy aktywnością społeczną i liczbą organizacji III sektora, a poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych województw. Dokonana analiza pozwoliła stwierdzić, iż ramy prawne jak i finansowe decydują o charakterze i sprawnym funkcjonowaniu analizowanych podmiotów. Dostęp do wsparcia finansowego oraz kapitału ludzkiego definiuje skalę działania organizacji pozarządowych. Istotnym elementem okazał się także poziom rozwoju społeczno-gospodarczego który w porównaniu z liczbą istniejących stowarzyszeń i fundacji pokazał, iż występuje wzajemna relacja pomiędzy nimi.pl
dc.description.abstractThis paper describes the functioning of non government organizations in Poland, with a particular emphasis on associations and foundations. The activity of these entities has been analyzed taking into account the legal and financial context as well as socio-economic development. The study was conducted based on the analysis of qualitative material and quantitative indicators. The main assumption of this work, is that, there exists a relationship between social activity and the number of third sector organizations, and the level of socio-economic development of specific voivodeships. The analysis led to the conclusion that the legal and financial framework determines the nature and proper functioning of the analyzed organizations. The access to financial support and human capital defines the scale of NGO activity. The level of socio-economic development was also a very important element of the study. Comparing it with the number of existing associations and foundations, made it visible that, there is a mutual relationship between the two indicators.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/6364
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectsektor non-profitpl
dc.subjectorganizacje pozarządowepl
dc.subjectstowarzyszeniapl
dc.subjectfundacjepl
dc.subjectaktywność społecznapl
dc.subjectrozwój społeczno-ekonomicznypl
dc.subjectnon-profit sectorpl
dc.subjectNGOspl
dc.subjectassociationspl
dc.subjectfoundationspl
dc.subjectsocial activitypl
dc.subjectsocio - economic developmentpl
dc.titleKondycja organizacji pozarządowych w Polsce w latach 2004-2008. Kontekst prawny, finansowy i społeczno-gospodarczypl
dc.title.alternativeThe condition of non-governmental organizations in Poland from 2004 to 2008. The legal, financial and socio-economic contextpl
dc.typemasterThesispl

Pliki