Analiza wypadków w pracy w latach 2007-2011 na terenie powiatu nowosądeckiego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-09-18 16:47:56

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Praca ukazuje analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z naciskiem na wypadki przy pracy, które zdarzyły się w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego. Dokonano w niej charakterystyki problemu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, a także wypadków przy pracy. Przeprowadzono ponadto ankietę wśród pracowników zatrudnionych w firmach w powiecie, której celem była weryfikacja ich wiedzy na temat BHP oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zatrudniających ich jednostkach. Zanalizowano ponadto dane dotyczące wypadków przy pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż stan bezpieczeństwa w firmach działających na terenie powiatu nowosądeckiego jest dobry, a głównym problemem jest brak obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, brak wiedzy na temat stosowanych w przedsiębiorstwie działań prewencyjnych, brak odpowiednich warunków pracy, brak lub niestosowanie ochron osobistych, nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP, czy też nieznajomość ryzyka zawodowego. Dlatego wnioskuje się, że te właśnie problemy są główną przyczyną zdarzających się wypadków w pracy. Ponadto przeprowadzone badania ujawniły, iż według pracowników, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest niewłaściwe zachowanie pracownika, a także niewłaściwa organizacja stanowiska pracy.
The project presents the analysis of the situation of safety and hygiene in workplace, especially concerning accidents at work which occurred in companies located in the province of Nowy Sącz. In the project the problem of safety and hygiene at work has been analysed. The survey has also been carried out among the employees of the companies in the area of Nowy Sącz. The aim of it was to verify their knowledge about the “BHP” (Work Safety and Hygiene), as well as the level of safety and hygiene in workplace. Also the data concerning the accidents at work have been analysed. As far as the results of the survey are concerned, the level of safety in firms is satisfactory. The main problem, however, is the lack of compulsory workshops of “BHP”, the lack of preventive actions in workplace, and the lack of proper working conditions, as well as not using the individual safety precautions, not following the rules of “BHP” or the lack of knowledge about the risks involved in a given job. Therefore, I think that all the mentioned problems are the main causes of accidents in workplace. Moreover, the survey has also shown that according to the employees, the main cause of accidents is wrong behaviour of workers, as well as improper organisation of the workplace.

Opis

Słowa kluczowe

wypadki przy pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, powiat nowosądecki, ocena bezpieczeństwa, działania prewencyjne, postępowanie powypadkowe, accidents at work, safety and hygiene at work, the province of Nowy Sącz, safety evaluation, preventive actions and after-accident actions

Cytowanie