Zarządzanie jakością zgodnie z Normą ISO 9001 na przykładzie firmy Blachotrapez

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Temat pracy brzmi następująco:Zarządzanie jakością zgodnie z Normą ISO 9001 na przykładzie firmy Blachotrapez. Praca porusza problematykę zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze branży budowlanej, który w perspektywie ostatniej dekady przeszedł wiele znaczących zmian, również w aspekcie postrzegania jakości. Praca przedstawia podstawowe informacje z zakresu zarządzania jakością, umożliwia poznanie narzędzi i istoty strategii oraz daje szansę na zapoznanie się z działalnością firmy, która odpowiada na współczesne potrzeby rynkowe.W pracy przyjęto hipotezę, iż firma Blachotrapez realizując obraną strategię polityki jakości wprowadzoną wraz z koncepcją Blachotrapez 2.0 robi to w sposób odpowiedni do wymagań rynku branży budowlanej. Głównym założeniem była analiza dokumentów wewnętrznych firmy udostępnionych na wniosek oraz oficjalnych publikacji firmy i dostępnej opinii klientów. Biorąc pod uwagę przedstawione w pracy informacje na temat polityki jakości Blachotrapez, należy stwierdzić, iż firma dąży do doskonalenia w tempie odpowiednim do swoich możliwości, co zatem świadczy o efektywności tego procesu. Obserwacja działań firmy Blachotrapez i ocena ich skuteczności poprzez pryzmat opinii klientów, działalności działu KJ i Produkcji oraz analizy dokumentacji wewnętrznej, pozwala na przedstawienie rzeczywistego obrazu działalności firmy w zakresie zarządzania jakością.
The subject of the thesis is the Managing quality in accordance with ISO 9001 standards: the case of Blachotrapez. The thesis deals with the issues of quality management in a company operating in the construction industry, which has undergone many significant changes over the last decade, also in the aspect of quality perception. The thesis presents the basic information in the field of quality management, allows you to learn about the tools and essence of the strategy, and allows you to get acquainted with the company's activities that respond to modern market needs. The hypothesis was adopted in the thesis that the Blachotrapez company, implementing the chosen quality policy strategy introduced with the Blachotrapez 2.0 concept, does it in a manner appropriate to the requirements of the construction industry market. The main assumption was to analyze the company's internal documents provided on request, as well as official company publications and available customer feedback. Taking into account the information presented in the paper on the quality policy of Blachotrapez, it should be stated that the company strives to improve at a pace appropriate to its capabilities, which therefore proves the effectiveness of this process. Observation of the activities of Blachotrapez, assessment of their effectiveness through the prism of customer opinions, the activities of the QC and Production department as well as the analysis of internal documentation, allows us to present a real picture of the company's activities in the field of quality management.

Opis

Słowa kluczowe

norma ISO z serii 9000, zarządzanie jakością, polityka jakości, DKJ, Blachotrapez, certyfikacja, marketing, ISO 9000 series standard, quality management, quality policy, QC Department, certification

Cytowanie