Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 376
 • Pozycja
  Zarządzanie wartością dla klienta – marketingową odpowiedzią na determinanty decyzji zakupowych klientów
  (2022-07-26) Zotov, Hanna; Zupok, Sebastian
  Skoncentrowanie na kliencie i wartościach dla klienta jest dla współczesnego przedsiębiorstwa warunkiem koniecznym. W ostatnim czasie istotnego znaczenia nabiera koncepcja zarządzania wartością dla klienta, która kierowana w umiejętny sposób może zagwarantować nie tylko przetrwanie, ale również wyróżnianie się przedsiębiorstwa na rynku docelowym. Celem teoretycznym niniejszej pracy było scharakteryzowanie i przedstawienie zmian w zakresie działań marketingowych przedsiębiorstw w wyniku rosnącej roli klient, a także scharakteryzowanie procesu zarządzania wartością dla klienta. Jako cel badawczy postawiono poznanie opinii klientów na temat oferowanych i dostarczanych im wartości oraz zidentyfikowanie determinantów wpływających na ich decyzje nabywcze. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie studiów literatury polskiej oraz obcojęzycznej z zakresu teorii zarządzania i marketingu oraz na podstawie badań własnych. Przyjęto hipotezę główną, iż klienci dokonując zakupów kierują się oferowanymi im wartościami. W zakresie hipotezy głównej weryfikacji poddano trzy hipotezy pomocnicze. Na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowanego i przeprowadzonej analizy pozytywnie zweryfikowano założoną hipotezę badawczą oraz sformułowano wnioski końcowe. Ponadto wyszczególniono najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci przy wyborze przedsiębiorstw i ich ofert produktowych oraz podczas podejmowania decyzji zakupowych. Potwierdzono również, iż organizacje powinny efektywnie zarządzać wartościami dla klienta oraz poddawać tematykę wartości dla klientów ciągłym badaniom.
 • Pozycja
  Platforma integracyjna wspomagająca branżę e-commerce w procesie dostawy towarów z wykorzystaniem Domain Driven Design oraz zasad czystej architektury
  (2022-07-26) Wypiór, Sebastian; Przybycień, Krzysztof
  Głównym celem pracy było zaprezentowanie wybranych zagadnień z dziedziny architektury oprogramowania na przykładzie serwisu umożliwiającego rejestrowanie przesyłek kurierskich. Projekt został stworzony w oparciu o zasady tak zwanej czystej architektury oraz z wykorzystaniem elementów Domain-Driven Design. Dzięki temu powstał w pełni funkcjonalny projekt podzielony na warstwy umożliwiający dalszą bezproblemową jego rozbudowę. W pracy starałem się przedstawić również najbardziej popularne zewnętrzne biblioteki oraz narzędzia wspomagające działanie całego rozwiązania.
 • Pozycja
  Housematica - aplikacja do konfigurowania oraz zarządzania nieruchomościami
  (2022-07-26) Wróbel, Adam; Przybycień, Krzysztof
  Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny z roku na rok zwiększa się popyt na nieruchomości. W przeważającej ilości przypadków, kupujący po zakupie mieszkania przeprowadzają jego modyfikacje dodając lub usuwając ścianki działowe. Taka operacja wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na zasiedlenie danej nieruchomości. Z myślą o takich osobach w ramach niniejszej pracy inżynierskiej powstała aplikacja Housematica, która pozwala deweloperowi w łatwy sposób stworzyć konfigurator mieszkania, aby kupujący już na etapie jego wyboru mógł wybrać interesujący go układ ścianek działowych czy nawet wyposażenie nieruchomości. Aplikacja H została podzielona na dwie części, pierwsza z nich - panel klienta pozwala za pomocą intuicyjnego interfejsu stworzyć konfigurację mieszkania, korzystając z wizualizacji modelu mieszkania w przestrzeni 3D. Druga część aplikacji to panel administratora, który dostarcza nie tylko prosty formularz do tworzenia konfiguratorów, ale także szereg funkcjonalności jak: tworzenie zespołów, przeglądanie statystyk konfiguracji oraz praca na licencji.
 • Pozycja
  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie Grupy Polskie Składy Budowlane
  (2022-07-26) Wołoszyn, Malwina; Mędzelowski, Tadeusz
  W pracy omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówienie standardów posłużyło realizacji celu pracy, czyli opisaniu Grupy Polskie Składy Budowlane Handel S.A. jako przykładu wykorzystania koncepcji CSR do budowania pożądanego wizerunku. Analizowane materiały zostały pozyskane bezpośrednio z działu marketingu Centrali PSB w Wełeczu. Analiza literatury udowodniła, że podstawą przynoszących efekty w budowaniu pożądanego wizerunku działań CSR jest ich trafne dopasowanie do grupy docelowej przedsiębiorstwa. Opisano profil działalności handlowej firmy, oraz związane z nim kwestie społeczne realizowane w ramach działań CSR. Przedstawiono analizę SWOT i działania służące zdobyciu dobrego wizerunku przez organizację, prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Pozycja
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie budowania wizerunku firmy na przykładzie Orange Polska S.A.
  (2022-07-26) Włoszczyzna, Monika; Waśkiewicz, Jan
  Z dnia na dzień działalność biznesowa przedsiębiorstw staje się coraz istotniejszym elementem nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego. Nie ulega wątpliwości, że każda firma w sposób istotny wpływa na otaczającą ją rzeczywistość. Dzięki temu, że coraz lepiej rozumie ten mechanizm, może świadomie i skutecznie zarządzać swoimi relacjami z interesariuszami i otoczeniem, także wpływać na swój wizerunek. Do tego celu przedsiębiorstwa sięgają po narzędzie w postaci koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która właściwie rozumiana i wdrożona porządkuje relacje między biznesem a społeczeństwem. Jednak to nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia CSR. Niejako efektem ubocznym wdrożenia tej strategii, ale z perspektywy biznesu pożądanym, jest poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. Współcześnie wizerunek jest uznawany za jeden z ważniejszych zasobów niematerialnych, mający przełożenie na rynkową wartość przedsiębiorstwa. Pozytywne postrzeganie firmy przez otocznie powinno skutecznie pomagać w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Celem pracy była ocena roli społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku firmy oraz wskazanie korzyści wynikających ze stosowania CSR, na przykładzie Orange Polska. Autorka w swojej pracy przedstawiła korelację między działaniami firmy w ramach społecznej odpowiedzialności a jej postrzeganiem przez interesariuszy. Wyjaśnione także zostały najważniejsze pojęcia takie jak: wizerunek, wizerunek przedsiębiorstwa, odpowiedzialny biznes, ład organizacyjny czy zaangażowanie społeczne. Podczas przeprowadzonych badań autorka zweryfikowała jak w praktyce interesariusze odbierają organizacje społecznie odpowiedzialne. Najważniejszą częścią pracy było badanie przeprowadzone na dwóch grupach interesariuszy: klientach i pracownikach. Badanie to pozwoliło potwierdzić wpływ działań z zakresu CSR na wizerunek przedsiębiorstwa.
 • Pozycja
  Poziom i struktura lęku a poczucie jakości życia u osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia
  (2022-07-26) Witowska, Agnieszka; Brachowicz, Marta
  Przedstawiona praca badawcza jest ukierunkowana na analizę funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły się trudu pracy nad sobą w procesie terapii. W projekcie badawczym wzięły udział dwie 32-osobowe grupy pacjentów lecznictwa odwykowego, znajdujące się na różnych poziomach rozumienia swoich problemów osobistych, wynikających z destrukcyjnego używania alkoholu. Pierwszą grupę stanowią osoby na początku drogi zdrowienia z nałogu. W drugiej grupie natomiast są osoby, które dokonały już istotnych zmian i nabyły wielu koniecznych umiejętności dla poprawy swojego funkcjonowania. Obie grupy poddano badaniu pod kątem dwóch zmiennych: poziomu i struktury lęku oraz poczucia jakości życia. Celem badania było wykazanie powiązań pomiędzy zmiennymi na różnych etapach terapii aby zobaczyć, czy w miarę trwania abstynencji i pogłębiania oddziaływań terapeutycznych lęk pacjentów zmniejsza się, a poczucie jakości życia wzrasta. Praca niniejsza jest też próbą przyjrzenia się, co konkretnie ulega zmianie w postrzeganiu świata i samych siebie oraz jakie czynniki wpływają na odczuwalną poprawę dobrostanu osób badanych. W procesie badawczym wykorzystano następujące metody pomiaru psychologicznego: Arkusz Samopoznania R. B. Cattella, Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia (KPJŻ) M. Straś-Romanowskiej, Skale Psychologicznej Jakości Życia (SPJŻ) Z. Uchnasta oraz Arkusz personalny własnej konstrukcji. Przeprowadzona analiza statystyczna i psychologiczna pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez badawczych oraz sformułowanie wniosków końcowych. Dzięki zastosowaniu wymienionych wyżej metod wykazano istnienie powiązań między poziomem i strukturą lęku a poczuciem jakości życia osób uzależnionych od alkoholu na różnych etapach leczenia.
 • Pozycja
  Zarządzanie w oparciu o zasady etyki w przedsiębiorstwie z wieloletnią tradycją
  (2022-07-26) Szuster-Gelger, Edyta; Waśkiewicz, Jan
  Współczesne teorie o etyce stają się coraz bardziej interesującym obiektem zainteresowań przedsiębiorców bowiem w otaczającym nas świecie niewątpliwie wpływają one na prowadzenie biznesu, w którym normy etyczne powinny być standardem. Odpowiedzialny i etyczny biznes zawiera strategiczne i długofalowe podejście do zarządzania opartego na moralności i ukierunkowanego na kształtowaniu relacji międzyludzkich. Bez wątpienia prawo niestety nie jest w stanie regulować wszystkich zachowań ludzi stąd konieczne wydaje się przestrzeganie zasad i norm ustalonych przez społeczeństwo. Przez zarządzanie przedsiębiorstwa dążą do określonych celów oraz osiągają zamierzone rezultaty ujmując przy tym dysponowanie posiadanymi zasobami ludzkimi, które mają istotny wpływ na różne elementy tego procesu. Natomiast to menedżerowie podejmując decyzje są odpowiedzialni za ich efekty, na które jednak składa się przebieg wielu procesów z udziałem ludzi. Zatem w wypełnianiu tych ważnych obowiązków konieczne w rolach zarządczych jest kierowanie się pewnymi ordynacjami, w tym zarządzanie poprzez wartościami. Dlatego też etyka zarządzania bez wątpienia jest więc dość specjalistyczną dziedziną etyki, kształtującą moralność w prowadzeniu biznesu i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Głównym celem niniejszej pracy była diagnoza wpływu wprowadzonego w przedsiębiorstwie JELCZ kodeksu i zasad etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej na proces zarządzania. Autorka w swojej pracy przedstawiła zależności wynikające z funkcjonowania kodeksu etyki w przedsiębiorstwie w odniesieniu do procesu zarządzania. Podczas prowadzonych badań zweryfikowano czym jest zarządzanie, biznes, etyka oraz ich wzajemny wpływ na siebie. Najważniejszą częścią pracy było badanie przeprowadzone na losowo wybranej grupie pracowników Spółki, które potwierdziło wysoki wpływ stosowania w praktyce zasad etyki na proces zarządzania dostarczając przy tym Spółce wiele korzyści.
 • Pozycja
  Zarządzanie jakością zgodnie z Normą ISO 9001 na przykładzie firmy Blachotrapez
  (2022-07-26) Stanisławczyk, Mirosław; Staliński, Piotr
  Temat pracy brzmi następująco:Zarządzanie jakością zgodnie z Normą ISO 9001 na przykładzie firmy Blachotrapez. Praca porusza problematykę zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze branży budowlanej, który w perspektywie ostatniej dekady przeszedł wiele znaczących zmian, również w aspekcie postrzegania jakości. Praca przedstawia podstawowe informacje z zakresu zarządzania jakością, umożliwia poznanie narzędzi i istoty strategii oraz daje szansę na zapoznanie się z działalnością firmy, która odpowiada na współczesne potrzeby rynkowe.W pracy przyjęto hipotezę, iż firma Blachotrapez realizując obraną strategię polityki jakości wprowadzoną wraz z koncepcją Blachotrapez 2.0 robi to w sposób odpowiedni do wymagań rynku branży budowlanej. Głównym założeniem była analiza dokumentów wewnętrznych firmy udostępnionych na wniosek oraz oficjalnych publikacji firmy i dostępnej opinii klientów. Biorąc pod uwagę przedstawione w pracy informacje na temat polityki jakości Blachotrapez, należy stwierdzić, iż firma dąży do doskonalenia w tempie odpowiednim do swoich możliwości, co zatem świadczy o efektywności tego procesu. Obserwacja działań firmy Blachotrapez i ocena ich skuteczności poprzez pryzmat opinii klientów, działalności działu KJ i Produkcji oraz analizy dokumentacji wewnętrznej, pozwala na przedstawienie rzeczywistego obrazu działalności firmy w zakresie zarządzania jakością.
 • Pozycja
  Projekt i wykonanie systemu sterowania klimatem
  (2022-07-26) Słomka, Andrzej; Krasowski, Roman
  Praca inżynierska przedstawia obecny problem z jakim zmaga się współczesne rolnictwo, przykład jego rozwiązania wraz z gotowym projektem oraz jego implementacją. Wstęp pracy opisuje dziedzinę problemu wraz z propozycją jego rozwiązania poprzez wykorzystanie inteligentnych szklarni. Pierwszy rozdział przedstawia aspekty biologiczne oraz czynniki fizyczne, które są niezbędne w przypadku regulacji klimatu. Rozdział drugi skupia się na doborze odpowiednich komponentów systemu szklarniowego od strony sterowania. Został dobrany odpowiedni sterownik PLC wraz z czujnikami oraz elementami wykonawczymi. Kolejny rozdział przedstawia projekt instalacji elektrycznej wraz z dokładnym opisem działania warstwy sprzętowej. Zaprojektowany program sterowania wraz z poszczególnymi funkcjami został dokładnie opisany w rozdziale czwartym. Piąty rozdział przedstawia poszczególne etapy budowy prototypu szklarni, po której nastąpiła walidacja poszczególnych procesów oraz funkcji opisana w rozdziale szóstym. Następnie w rozdziale siódmym została dokładnie omówiona aplikacja użytkownika, która została stworzona do zdalnego podglądu parametrów oraz sterowania szklarnią. W kolejnym rozdziale zostały omówione aspekty związane z dalszym rozwojem projektu. Ostatni rozdział podsumowuje całość pracy oraz przedstawia odpowiednie wnioski na bazie zgromadzonych doświadczeń.
 • Pozycja
  Wpływ doświadczenia menadżera na efektywność pracy zespołu w obszarze produkcji w branży motoryzacyjnej
  (2022-07-22) Skwarczyński, Piotr; Potoczek, Natalia
  Celem pracy było określenie, jaki wpływ na efektywność pracy zespołu ma doświadczenie kierownika. Podczas badań porównałem jak oceniane są kompetencje kierowników z dużym i mniejszym stażem. Do badań wykorzystałem ocenę 360 stopni wypełnione przez podwładnych, współpracowników oraz przełożonych. Sprawdziłem efektywność pracy zespołów produkcyjnych analizując podstawowe wskaźniki obowiązujące w firmie i porównałem między sobą identyfikując doświadczenie kierownika, który zarządza poszczególnym zespołem. Po przeanalizowaniu wyników stwierdziłem, że doświadczenie kierownika nie jest kluczowym aspektem, który ma wpływ na efektywną pracę zespołu. To rozwiązania systemowe, odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy i dobrze znormowane czasy są kluczowe, a doświadczenie kierownika pomaga w optymalizacji i doskonaleniu tych procesów, ale nie wpływa znacząco na efekt pracy zespołów, które pracują w tych samych warunkach, tymi samymi narzędziami i w ten sam jasno określony sposób.
 • Pozycja
  Analiza ilości i przyczyny przestępstw „na wnuczka” w latach 2018-2020 w oparciu o dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  (2022-07-22) Sacha, Łukasz; Mędzelowski, Tadeusz
  Niniejsza praca ukazuje zjawisko przestępstwa „na wnuczka” w latach 2018 – 2020 w oparciu o dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W różnych publikacjach występują różne pojęcia przestępstwa „na wnuczka”, nie miej jednak wszystkie są do siebie podobne. Można wyróżnić między innymi przestępstwa „na policjanta”, „na prokuratora”. Społeczeństwo polskie starzej się, wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Marginalizację problemów osób starszych wykorzystują oszuści dla własnych celów aby wzbogacić się czyimś kosztem. Za pomocą metody „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na prokuratora” oszuści wykorzystując łatwowierność, pragnienie bycia potrzebnym, opieki nad rodziną i zaufanie do autorytetu doprowadzają swoje ofiary do powierzenia im oszczędności życia. Na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny oraz w podeszłym wieku. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia i z typową dla siebie otwartością chętnie nawiązują kontakty z obcymi. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności obcym osobom ani policjantom.
 • Pozycja
  Rola Synodu w zarządzaniu Kościołem na przykładzie diecezji tarnowskiej
  (2022-07-22) Rzońca, Agata; Śledź, Magdalena; Lizak, Jadwiga
  Celem pracy jest określenie roli synodu w zarządzaniu Kościołem. Kościół Katolicki jest specyficzną formą organizacji, a jednym z elementów zarządzania nim jest synod biskupów. Synod jest obecny w Kościele od zarania jego dziejów, ale zmienia się wraz ze zmianami, jakie w nim zachodzą. Obecnie w Tarnowie odbywa się V synod tej diecezji. Jest to dobra okazja do zbadania roli synodu. By to uczynić, sięgnięto do źródeł historycznych i dostępnych dokumentów, przeprowadzono badania ankietowe wśród wiernych świeckich diecezji, a także pięć wywiadów z przedstawicielami duchowieństwa: dwa na temat synodu ogólnie i trzy na temat obrad V Synodu Diecezji Tarnowskiej w kontekście najnowszych wydarzeń. W wyniku tych badań stwierdzono, że zrządzanie w klasycznym rozumieniu tego słowa nie przekłada się na zarządzanie w instytucji, jaką jest Kościół Katolicki. Natomiast synod odgrywa w zarządzaniu Kościołem doniosłą rolę, co pokazuje V Synod Diecezji Tarnowskiej, który ma charakter przełomowy i wnosi do Kościoła określoną jakość.
 • Pozycja
  Zarządzanie międzykulturowe personelem pokładowym i jego wpływ na zadowolenie z pracy na przykładzie Linii Lotniczych Emirates
  (2022-07-22) Radmore, Katarzyna; Sidor, Maria
  Zarządzanie międzykulturowe jest koncepcją elastycznego, dynamicznego, skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach o wielonarodowej strukturze zatrudnienia. Niniejsza praca dotyczy różnych aspektów tego zarządzania na przykładzie wielokulturowych Linii Lotniczych Emirates w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu, informacji internetowych na temat firmy, własnego doświadczenia zawodowego autorki oraz danych pozyskanych z ankiety internetowej przeprowadzonej wśród personelu pokładowego. Ukazano zależność między zarządzaniem międzykulturowym, a spektakularnym sukcesem dubajskiego przewoźnika i wysokim poziomem zadowolenia personelu pokładowego tej firmy. Omówiono takie elementy polityki personalnej jak: procesy rekrutacji, szkolenie personelu, sposoby motywacji, dostęp do awansów, system wynagrodzeń, ocena pracowników. Podkreślono znaczenie kompetencji międzykulturowych w codziennej pracy członków załogi lotniczej oraz rolę lidera w kierowaniu zespołem wielokulturowym. Stwierdzono, że firma Emirates, która rozwija świadomość oraz kształtuje pożądane postawy menedżerów i pracowników, pochodzących z różnych grup etnicznych i narodowości, może być wzorem dla światowej branży lotnictwa cywilnego.
 • Pozycja
  Znaczenie komunikacji w zarządzaniu placówką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy
  (2022-07-22) Pustułka, Anna; Mędzelowski, Tadeusz
  Proces komunikowania się jest podstawowym element zarządzania zasobami ludzkimi, a jego głównym celem jest tworzenie dobrych relacji między ludźmi. Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest określenie jaki wpływ na zarządzanie placówką oświatową ma komunikacja między dyrektorem, a pozostałymi organami szkoły. Poszukując odpowiedzi na to pytanie w pracy przedstawione zostało ujęcie problemu w literaturze przedmiotu oraz przeprowadzone zostały badania wśród członków społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy. Wykorzystanie techniki wywiadu indywidualnego miało na celu uzyskanie informacji, jaki wpływ na zarządzanie placówką oświatową ma komunikacja, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Kolejnym źródłem informacji na temat wpływu komunikacji na proces zarządzania placówką oświatową były odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach ankiet przygotowanych dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Zgromadzone wyniki badań potwierdzają istotę procesu komunikacji i budowania właściwych relacji między organami społeczności szkolnej w procesie zarządzania szkołą jako organizacją. Skuteczna komunikacja stanowi podstawę funkcjonowania placówki oświatowej, gdzie wymiana informacji pomiędzy członkami jej organów, wpływa na indywidualny rozwój jednostek oraz efektywność i jakość pracy szkoły.
 • Pozycja
  Importance of neuromarketing technologies in the success of an advertising strategy: the case of KEX LLP, a Kazakh company
  (2022-07-22) Pupchenko, Diana; Jasieński, Michał
  The purpose of this thesis is to study and analyze the effectiveness of neuromarketing in the promotion of advertisements, content and improvement of customer focus. The object of the research is KEX LLP - a marketing and advertising agency, on the basis of which certain neuromarketing technologies were used. This study found that consumers prefer to choose a product or service based on their visual memory and factors, smells and colors - the feelings evoked from the product, rather than just to the popular brands. This pattern was revealed on the basis of KEX’s brands, and Halal Bite was a prime example - an oriental street food project. The packaging of this brand is very bright and catchy, but it does not fit the concept of the offered cuisine. This proves the fact that neuromarketing is not only about attracting attention, but also about keeping the customer on a subconscious level, so that the consumer is satisfied overall. It follows that neuromarketing technologies have a direct impact on the success of the advertising strategy of a product or service. Moreover, the main levers of influence on the consumer were found to be emotions and feelings, and these can be affected by visual content (photo, video, or color scheme and layout in offline), or by aroma marketing.
 • Pozycja
  Przemoc w rodzinie ofiary przemocy
  (2022-07-22) Powroźnik, Agnieszka; Mędzelowski, Tadeusz
  Temat pracy to zjawisko przemocy w rodzinie. Jej celem było zdobycie jak najszerszej wiedzy na ten temat oraz pełna jej interpretacja w oparciu o literaturę przedmiotu. Pokazano w niej całe spektrum form przemocy i jej skutków w odniesieniu do osób, które przemocy doświadczają. Wskazano działania interwencyjno – pomocowe ze strony odpowiednich służb, a także obowiązki i zadania spoczywające na administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Pokazano zjawisko przemocy jako istotny problem współczesnej rodziny i społeczeństwa.
 • Pozycja
  Marka miasta jako czynnik rozwoju - case study na przykładzie miasta Sosnowiec
  (2022-07-22) Popęda, Piotr; Reśko, Dariusz
  Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest weryfikacja, czy marka miasta ma wpływ na kreowanie rozwoju lokalnego. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że tak w istocie jest, a marketing terytorialny przyczynia się do rozwoju lokalnego. Założeniem pracy było również stworzenie rekomendacji dla władz samorządowych w zakresie prowadzenia polityki marketingowej i rozwojowej. W ramach realizacji celów pracę oparto o ankiety badawcze, które analizowały powyższe zagadnienie wśród trzech głównych grup odbiorców: mieszkańców Sosnowca, pracowników Urzędu Miasta Sosnowca i sosnowieckich przedsiębiorców. Badania potwierdziły hipotezę badawczą oraz wykazały, że marka miasta Sosnowca ma istotny wpływ na jego rozwój, a grupą która najwyżej ocenia działania w zakresie polityki marketingowej i rozwojowej są urzędnicy. Dodatkowo zrealizowano drugi cel w postaci zestawienia rekomendacji dla władz samorządowych. Praca składa się zarówno z podbudowy teoretycznej, jak i przedstawia najlepsze przykłady marketingu terytorialnego, realne działania miasta prowadzone w sferze marketingowej i rozwojowej oraz wyniki i interpretację badań empirycznych.
 • Pozycja
  Łamanie praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej oraz wybranych krajach świata z punktu widzenia Amnesty International
  (2022-07-22) Owsianka, Katarzyna; Reśko, Dariusz
  Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problemu łamania praw człowieka na świecie. Analiza została przeprowadzona głównie w oparciu o raporty Amnesty International. Szczególna uwaga została poświęcona kwestii naruszeń praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Praca została podzielona na 4 rozdziały. W rozdziale pierwszym zawarto podstawowe pojęcia z zakresu praw człowieka. Rozdział 2 jest w całości poświęcony charakterystyce międzynarodowej organizacji pozarządowej Amnesty International zajmującej się zapobieganiem naruszeniom praw człowieka. W rozdziale 3 dokonano analizy przypadków łamania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Rozdział 4 zawiera przypadki naruszeń praw człowieka w wybranych państwach świata. Analiza pokazała, że prawa człowieka nadal są łamane na całym świecie. Większość państwa świata, a szczególnie Chiny, nie przestrzegają krajowego i międzynarodowego prawa z zakresu ochrony praw człowieka.
 • Pozycja
  Wpływ polityki socjalnej na bezrobocie w powiecie nowosądeckim
  (2022-07-22) Mroszczak, Elżbieta; Choroszczak, Jerzy
  Bezrobocie jest zjawiskiem, które jest bardzo poważnym problemem występującym w społeczeństwie, wpływa zarówno na osoby bezrobotne, jak również na ich rodziny. Ważna jest więc pomoc osobom, które znalazły się w takiej sytuacji. W związku, z tym polityka społeczna to działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokojeniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie. Celem pracy jest ukazanie wpływu polityki socjalnej na bezrobocie w powiecie nowosądeckim. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu nowosądeckiego, respondentami były osoby bezrobotne mieszkające na tym obszarze. Kwestionariusz ankiety był narzędziem, który został wykorzystany do badań.
 • Pozycja
  Preferencje dotyczące stosowania rodzajów opakowań przez firmy transportowe
  (2022-07-22) Matras, Karolina; Zupok, Sebastian
  W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące opakowań to transportu towarów. Zwrócono uwagę na ich rodzaje i właściwości. Specyfika transportu towarów warunkuje dobór odpowiedniego opakowania. Głównym problemem badawczym, była kwestia transportu towarów z uwzględnieniem opakowań, w których się znajdywały. Dokonano rozpoznania opinii osób zajmujących się transportem towarów na temat najlepszych opakowań do ich transportu oraz opinii na ten sam temat, prezentowanych przez osoby, które nie dokonują bezpośrednio czynności transportowych lecz związane są z tą branżą czyli właścicieli firm przewozowych. Wykazano, że opakowania pełnią ważną rolę w procesie transportu towarów. Najczęściej wykorzystywanym materiałem opakowaniowym jest tektura falista. Stwierdzono, że najczęściej stosowanymi opakowaniami były pudełka kartonowe. Według opinii osób zajmujących się transportem przesyłek najlepszymi opakowaniami są w pierwszej kolejności owinięcie folią, opakowania fabryczne drewniany kufer/skrzynia, kufer/skrzynia z tworzywa sztucznego a na ostatnim miejscu kartonowe pudełko. Opinie pomiędzy kurierami a właścicielami firm przewozowych w kwestii najlepszych opakowań są rozbieżne. stwierdzono, że zdaniem kurierów kartonowe pudło nie jest najlepszym sposobem przewozu przesyłek jednak z drugiej strony stwierdzili oni, że rozwiązanie takie jest bezpieczne. Zdaniem przedstawicieli firm przewozowych pudełko kartonowe odznacza się najlepszą relacją ceny do właściwości, przy czym należy wziąć pod uwagę stopień zabezpieczenia towaru wewnątrz, masę opakowania, łatwość przechowywania i inne wskazujące na ich praktyczność.