Housematica - aplikacja do konfigurowania oraz zarządzania nieruchomościami

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny z roku na rok zwiększa się popyt na nieruchomości. W przeważającej ilości przypadków, kupujący po zakupie mieszkania przeprowadzają jego modyfikacje dodając lub usuwając ścianki działowe. Taka operacja wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na zasiedlenie danej nieruchomości. Z myślą o takich osobach w ramach niniejszej pracy inżynierskiej powstała aplikacja Housematica, która pozwala deweloperowi w łatwy sposób stworzyć konfigurator mieszkania, aby kupujący już na etapie jego wyboru mógł wybrać interesujący go układ ścianek działowych czy nawet wyposażenie nieruchomości. Aplikacja H została podzielona na dwie części, pierwsza z nich - panel klienta pozwala za pomocą intuicyjnego interfejsu stworzyć konfigurację mieszkania, korzystając z wizualizacji modelu mieszkania w przestrzeni 3D. Druga część aplikacji to panel administratora, który dostarcza nie tylko prosty formularz do tworzenia konfiguratorów, ale także szereg funkcjonalności jak: tworzenie zespołów, przeglądanie statystyk konfiguracji oraz praca na licencji.
According to statistical data published by the Central Statistical Office, the demand for real estate is growing year by year. In the majority of cases, buyers, after purchasing an apartment, modify it by adding or removing partitions. Such an operation is associated with an extended waiting time for the occupation of a given property. With such people in mind, as part of this engineering thesis, the Housematica application was created, which allows the developer to easily create an apartment configurator, so that the buyer can choose the layout of partition walls or even the equipment of the property at the stage of his selection. The H application has been divided into two parts, the first one - the customer panel allows you to create an apartment configuration using an intuitive interface, using the visualization of the apartment model in 3D space. The second part of the application is the admin panel, which provides not only a simple form for creating configurators, but also a number of functionalities such as creating teams, viewing configuration statistics and working under a license.

Opis

Słowa kluczowe

konfigurator nieruchomości, wizualizacje 3D, ASP.NET Core, wzorzec architektoniczny MVC, Babylon.js, real estate configurator, 3D visualizations, MVC architectural pattern

Cytowanie