Strategie rozwoju regionalnego w kontekście członkostwa Polski w UE na przykładzie województwa małopolskiego

dc.contributor.advisorGłuc, Krzysztof
dc.contributor.authorOgorzały, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-01-25T11:40:21Z
dc.date.available2017-01-25T11:40:21Z
dc.date.issued2014-01-28 17:44:55
dc.date.updated2017-01-05T11:16:24Z
dc.description.abstractNiniejsza praca prezentuje opinie mieszkańców Małopolski na temat realizacji strategii rozwoju regionalnego. Postanowiono również zweryfikować znajomość podstawowych dokumentów regulujących tą kwestię, faktyczny udział władz samorządowych oraz dostępność i wykorzystanie funduszy europejskich. Dokonano tego dzięki analizie i interpretacji prowadzonych badań ankietowych. Prezentacja treści empirycznych została poprzedzona charakterystyką wątków metodologicznych, rozwijających podjęty temat. Celem rozważań stała się również weryfikacja hipotezy, przyjmującej brzmienie: „Mieszkańcy Małopolski, pomimo braku wiedzy na temat założeń strategii rozwoju regionalnego i unijnych dyrektyw, dostrzegają i pozytywnie oceniają obecny poziom rozwoju regionu, wykazując się jednak świadomością istnienia obszarów wymagających kolejnych zmian”. Założenie to w całości się potwierdziło.pl
dc.description.abstractThe thesis presents Małopolska citizens’ opinions on the accomplishment of the strategy for regional development. The knowledge of basic related documents, participation of regional government and acquisition and availability of the European funds were also verified. This was done based on the analysis and interpretation of the conducted surveys. Presentation of the empirical part was preceded by the theoretical chapters. The aim of the study was also verification of the hypothesis: „The citizens of the Małopolska region, despite the lack of knowledge about the strategy of regional development and the EU directives recognize and positively assess the current level of development of the region, however they present awareness of the existence of areas that require further changes.” This assumption was confirmed entirely.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/9532
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectstrategia rozwojupl
dc.subjectzarządzanie strategicznepl
dc.subjectfundusze europejskiepl
dc.subjectMałopolskapl
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectpolityka regionalnapl
dc.subjectwładze samorządowepl
dc.subjectdevelopment strategypl
dc.subjectstrategic managementpl
dc.subjectEuropean fundspl
dc.subjectMałopolskapl
dc.subjectregional developmentpl
dc.subjectregional policypl
dc.subjectself-governmentpl
dc.titleStrategie rozwoju regionalnego w kontekście członkostwa Polski w UE na przykładzie województwa małopolskiegopl
dc.title.alternativeRegional Development Strategies in the Context of the Polish Membership in the European Union on the Example of Małopolska Regionpl
dc.typemasterThesispl

Pliki