Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie Grupy Polskie Składy Budowlane

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówienie standardów posłużyło realizacji celu pracy, czyli opisaniu Grupy Polskie Składy Budowlane Handel S.A. jako przykładu wykorzystania koncepcji CSR do budowania pożądanego wizerunku. Analizowane materiały zostały pozyskane bezpośrednio z działu marketingu Centrali PSB w Wełeczu. Analiza literatury udowodniła, że podstawą przynoszących efekty w budowaniu pożądanego wizerunku działań CSR jest ich trafne dopasowanie do grupy docelowej przedsiębiorstwa. Opisano profil działalności handlowej firmy, oraz związane z nim kwestie społeczne realizowane w ramach działań CSR. Przedstawiono analizę SWOT i działania służące zdobyciu dobrego wizerunku przez organizację, prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
The thesis discusses the theoretical issue of business ethics and corporate social responsibility. The discussion of the standards has served to achieve the purpose of the work, i.e. to describe Grupa Polskie Składy Budowlane Handel S.A. as an example of using the CSR concept to build the desired image. The analyzed data were obtained directly from the marketing department of the PSB Headquarters in Wełecz. The bibliography analysis has proven that the basis for the effective image-building of CSR activities is their accurate matching to the target group of the enterprise. The thesis presents the profile of the company's commer-cial activity and related social issues implemented as part of CSR activities. The SWOT analysis and activities aimed at gaining a good image by the organization, conducted as part of corporate social responsibility, are also discussed.

Opis

Słowa kluczowe

wizerunek przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu, kreowanie wizerunku, company image, Corporate Social Responsibility, business ethics, business image creation

Cytowanie