Rynek usług logistycznych jako dział gospodarki narodowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-09-14 21:03:18

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Streszczenie Rynek usług jest jednym z najszybciej rozwijających się, a jednocześnie podlegającym ciągłym zmianom. Głównym powodem rozwoju usług jest fakt, iż w wielu krajach są cenioną gałęzią gospodarki. Przewaga ciągłej podaży usług nad popytem, jak również rosnąca konkurencja realnych podmiotów są charakterystycznymi aspektami na tym rynku. Wzrost rangi tego rynku, nowe przedsiębiorstwa usługowe i wzmożone zróżnicowanie ich ofert w rezultacie skutkują obowiązkiem stosowania aktywnych strategii działania. Ogromna konkurencja pokazała, że marketing stał się kluczowym czynnikiem wpływającym na porażkę bądź sukces wybranego przedsiębiorstwa. Wzmacnia się wiec potrzeba badania rynku poznawania wymagań danego odbiorcy, jak również dobre dopasowanie do rodzaju usługi strategii marketingowej. Wzmożona złożoność struktur informacyjno-decyzyjnych w dzisiejszych jednostkach organizacyjno gospodarczych pokazuje jak duże są wymagania w stosunku do podtrzymujących zarządzanie systemów informacyjnych. Zmiany napędzane są coraz szybciej poprzez globalizację rynku, dążenie do poprawy pozycji konkurencyjnej, stad tak ważną rolę przypisuje się logistyce. Jest ona podstawą w podejmowaniu kluczowych decyzji operacyjnych dużych firm. Jedną z takich firm jest Firma kurierska GLS, na której oparłam swoje rozważania zawarte w pracy. Moim celem było przybliżenie niezwykle istotnego obszaru, jakim jest rynek i usługa logistyczna.
Summary The services market is one of the fastest growing and evolving at the same time. The main reason for the development of services is the fact that in many countries they are valued sector of the economy. The advantage of a continuous supply of services over demand, as well as growing competition of real entities are characteristic aspects of this market. The growth of importance of this market, the new service companies, which appear on the market and increased diversity of their offers, create an obligation of using active strategies. The huge competition has shown that marketing has become a key factor in the failure or success of the enterprises. The research about the requirements of the recipient has intensified, as well as matching the proper marketing strategy to the appropriate type of service. The increased complexity of the structures of information and decision-making units in today's business shows how big are the requirements for supporting the management of information systems. Growing globalization of the market and striving for improvement of competitive position requires extensive logistics. It is the basis for making the key operational decisions for big companies. One of them is the courier company called GLS, which I based my research on. What is more, the main goal of this research was to introduce the topic of the market and logistics, which becomes inseparable element of our everyday life.

Opis

Słowa kluczowe

rynek usług, gospodarka, logistka w Polsce, firma GLS, zastosowanie logistyki, services market, the economy, logistics in Poland, GLS company, the use of logistics, logistyka, logistics

Cytowanie