Zarządzanie w oparciu o zasady etyki w przedsiębiorstwie z wieloletnią tradycją

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Współczesne teorie o etyce stają się coraz bardziej interesującym obiektem zainteresowań przedsiębiorców bowiem w otaczającym nas świecie niewątpliwie wpływają one na prowadzenie biznesu, w którym normy etyczne powinny być standardem. Odpowiedzialny i etyczny biznes zawiera strategiczne i długofalowe podejście do zarządzania opartego na moralności i ukierunkowanego na kształtowaniu relacji międzyludzkich. Bez wątpienia prawo niestety nie jest w stanie regulować wszystkich zachowań ludzi stąd konieczne wydaje się przestrzeganie zasad i norm ustalonych przez społeczeństwo. Przez zarządzanie przedsiębiorstwa dążą do określonych celów oraz osiągają zamierzone rezultaty ujmując przy tym dysponowanie posiadanymi zasobami ludzkimi, które mają istotny wpływ na różne elementy tego procesu. Natomiast to menedżerowie podejmując decyzje są odpowiedzialni za ich efekty, na które jednak składa się przebieg wielu procesów z udziałem ludzi. Zatem w wypełnianiu tych ważnych obowiązków konieczne w rolach zarządczych jest kierowanie się pewnymi ordynacjami, w tym zarządzanie poprzez wartościami. Dlatego też etyka zarządzania bez wątpienia jest więc dość specjalistyczną dziedziną etyki, kształtującą moralność w prowadzeniu biznesu i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Głównym celem niniejszej pracy była diagnoza wpływu wprowadzonego w przedsiębiorstwie JELCZ kodeksu i zasad etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej na proces zarządzania. Autorka w swojej pracy przedstawiła zależności wynikające z funkcjonowania kodeksu etyki w przedsiębiorstwie w odniesieniu do procesu zarządzania. Podczas prowadzonych badań zweryfikowano czym jest zarządzanie, biznes, etyka oraz ich wzajemny wpływ na siebie. Najważniejszą częścią pracy było badanie przeprowadzone na losowo wybranej grupie pracowników Spółki, które potwierdziło wysoki wpływ stosowania w praktyce zasad etyki na proces zarządzania dostarczając przy tym Spółce wiele korzyści.
Contemporary theories of ethics are becoming increasingly interesting object of interest for entrepreneurs because in the world around us they undoubtedly affect the conduct of business, in which ethical standards should be the standard. Responsible and ethical business includes a strategic and long-term approach to management based on morality and focused on shaping human relationships. Undoubtedly, the law, unfortunately, is not able to regulate all human behavior, so it seems necessary to comply with the rules and norms established by society. Through management, companies pursue specific objectives and achieve the intended results, while at the same time including the disposal of their human resources, which have a significant impact on various elements of this process. However, it is the managers who make decisions and are responsible for their effects, which consist of many processes involving people. Thus, in fulfilling these important responsibilities, it is necessary in management roles to be guided by certain ordinances, including management by values. Management ethics is therefore undoubtedly a rather specialized field of ethics, shaping morality in the conduct of business and corporate management. The main objective of this study was to diagnose the impact of the code and principles of ethics of the Polish Armed Group introduced in JELCZ company on the management process. The author in her work presented dependencies resulting from the functioning of the code of ethics in the enterprise in relation to the management process. During the conducted research it was verified what is management, business, ethics and their mutual influence on each other. The most important part of the work was a survey conducted on a randomly selected group of the Company's employees, which confirmed the high impact of the practical application of ethical principles on the management process, providing the Company with many benefits.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie, zarządzanie jutra, zarządzanie przedsiębiorstwem, etyka, etyka biznesu, wartości, management, management of tomorrow, business management, ethics, business ethics, values

Cytowanie