Analiza kosztów zatrudnienia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013-10-31 10:27:36

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Praca przedstawia analizę kosztów zatrudnienia, głównie przez pryzmat wynagrodzenia i jego obciążeń. Teoria poparta została częścią empiryczną, gdzie na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Skarbowym opisano sytuację dotyczącą wielkości kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia w wybranych latach funkcjonowania. Stwierdzono, że nie jest możliwe wydanie jednoznacznego osądu na temat wpływu kosztów pracy na wielkość zatrudnienia, bowiem złożone formuły mogą skutkować wieloma zależnościami, które trudno zawęzić do przyczynowo – skutkowej korelacji. Stąd dokładne zbadanie siły tego oddziaływania wymaga wielu czynności i analiz, a następnie stałej obserwacji wyników. Ponadto płace nie są jedyną determinantą zatrudnienia. Tym samym istnieje konieczność podkreślenia istotności pozostałych kosztów zatrudnienia i ich wpływu na popyt na pracę. Dostosowanie liczby i rodzaju pracobiorców do ilościowego, jakościowego i przestrzennego zapotrzebowania jest też nierozerwalnie związane z wykorzystaniem różnych form zatrudnienia, a tradycyjne formy świadczenia pracy zostają zastępowane nowoczesnymi.
The project presents an analysis of labour costs, primarily through the prism of salaries and pressures. The theory was supported by the empirical part, where on the basis of data from the Tax Office was described the situation of the cost incurred due to employment in selected years of activity. It was found that it is not possible to issue a clear judgment on the impact of labour costs on the level of employment, because complex formulas may result in multiple relationships that are difficult to narrow down the cause - and effect correlations. Hence, a careful examination of the strength of this interaction requires multiple steps and analysis, and constant monitoring of results. In addition, wages are not the only determinant of employment. Thus, there is a need to emphasize the importance of other employment costs and their impact on the demand for labour. Adjustment of the number and type of employees to quantitative and qualitative spatial demand is also inextricably linked with the use of various forms of employment, and the traditional forms of service work are replaced by modern ones.

Opis

Słowa kluczowe

koszty zatrudnienia, wynagrodzenie, formy zatrudnienia, ubezpieczenie społeczne, ewidencja, labour costs, salary, forms of employment, social security, record

Cytowanie