Knowledge, Theory and Practice in Knowledge Management: Between Associative Patterning and Context-Rich Action

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Embedded throughout this paper you will find the diversity of opinions that correlates to the diversity of theories, frameworks, case studies and stories that are related to the field of Knowledge Management (KM). We begin by introducing the Sampler Research Call approach and the 13 KM academics and practitioners working in different parts of the world who answered the call. We then provide baseline definitions and briefly explore the process of knowledge creation within the human mind/brain. After a brief (and vastly incomplete) introduction to KM literature at the turn of the Century, the frameworks of Sampler Call participants are introduced, and two early frameworks that achieved almost cult status—the Data-Information- Knowledge-Wisdom (DIKW) continuum and the SECI (socialization, externalization, combination and internalization) model—are explored through the eyes of Sampler Call participants. We then introduce the results of the KMTL (Knowledge Management Thought Leader) Study, which suggest theories consistent with the richness and diversity of thought interwoven throughout this paper. The field of KM is introduced as a complex adaptive system with many possibilities and opportunities. Finally, we share summary thoughts, urging us as KM academics and practitioners to find the balance between the conscious awareness/understanding of higher-order patterns and the actions we take; between the need for overarching theory and the experiential freedom necessary to address context-rich situations.
Praca przedstawia różnorodność opinii odpowiadającą różnorodności teorii, schematów, analiz przypadków i historii związanych z obszarem Zarządzania Wiedzą. Na początku naszej pracy przedstawiamy podejście nazwane Sampler Research Call i 13 naukowców uniwersyteckich i praktyków zajmujących się Zarządzaniem Wiedzą z całego świata, którzy zgodzili się na wzięcie udziału w powyższym badaniu. Następnie podajemy podstawowe definicje i zwięźle opisujemy proces tworzenia wiedzy w umyśle ludzkim. Po krótkim (i zdecydowanie niepełnym) wprowadzeniu do literatury zajmującej się Zarządzaniem Wiedzą na przełomie wieków, podajemy schematy stosowane przez uczestników badania oraz dwa wcześniejsze schematy cieszące się statusem kultowych – kontinuum Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość (ang. skrót DIKW) oraz model SECI (socjalizacja, eksternalizacja, kombinacja i internalizacja) widziane oczami uczestników badania. Następnie przedstawiamy wyniki badania MKTL (Liderów Myśli Zarządzania Wiedzą), sugerujące teorie zgodne z bogactwem i różnorodnością myśli zawartych w naszej pracy. Obszar Zarządzania Wiedzą przedstawiony jest jako złożony przystosowujący się system oferujący wiele możliwości i okazji. Wreszcie podsumowując, próbujemy, jako naukowcy i praktycy Zarządzania Wiedzą, znaleźć równowagę między świadomością i zrozumieniem częstych wzorców i działań podejmowanych przez nas; między potrzebą ogólnej teorii a wolnością doświadczenia konieczną do zmierzenia się z sytuacjami o odmiennym kontekście.

Opis

Słowa kluczowe

knowledge, knowledge management, theory, information, learning, surface knowledge, shallow knowledge, deep knowledge, neuroscience, mind/brain, decision-making, higher-order patterns, complexity, thought leaders, practitioners, knowledge (proceeding), knowledge (informing), SECI model, DIKW continuum, wisdom, KM research, KM frameworks, wiedza, zarządzanie wiedzą, teoria, informacja, uczenie się, wiedza powierzchowna, wiedza płytka, wiedza głęboka, neuronauka, umysł, podejmowanie decyzji, wzorce, złożoność, liderzy myśli, praktycy, wiedza (procedury), wiedza (informowanie), model SECI, kontinuum DIKW, mądrość, badania nad zarządzaniem wiedzą, schematy zarządzania wiedzą

Cytowanie

Bennet, A., Bennet, D., Knowledge, Theory and Practice in Knowledge Management: Between Associative Patterning and Context-Rich Action. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 7-55