Sojusz Lewicy Demokratycznej w Nowym Sączu 1999-2011

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015-01-19 17:21:38

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono powstanie i funkcjonowanie partii lewicowej jaką jest Sojusz Lewicy Demokratycznej na Sądecczyźnie. Zauważono, iż zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych partia ta osiąga znacznie niższe poparcie na Sądecczyźnie w porównaniu z innymi okręgami w Polsce. Jaki jest tego powód? Dlaczego właśnie na ziemi sądeckiej poparcie dla lewicy jest słabsze? Praca ta jest próbą odpowiedzi na te pytania. Przeanalizowano artykuły prasy lokalnej oraz archiwalne dokumenty, z których prześledzono działalność partii. Przeprowadzono wywiad z liderem partii SLD. Dzięki temu dowiemy się ile pracy potrzeba włożyć, by być znanym i rozpoznawanym w środowisku sądeckim oraz jak przekłada się to na wynik wyborczy. Wywiady z oponentami ukażą czytelnikowi co myślą o działalności SLD członkowie pozostałych partii działających w Nowym Sączu jak i powiecie nowosądeckim. Mają one na celu ocenę Sojuszu przez liderów partii opozycyjnych. Dokonamy próby udowodnienia tezy, że mimo aktywnej działalności Sojusz Lewicy Demokratycznej na Sądecczyźnie osiąga zawsze niższe wyniki. Czy wpływ na to ma region w jakim przyszło działać partii lewicowej, czyli konserwatywne, religijne środowisko?
The following project explores the origins and functions of the left wing party of Democratic Left Alliance (SLD) in the Sadecki region. It seems that in the election of both the local government and the parliament this party achieves less support in the Sadecki region than in other parts of Poland. What is the cause of that? Why does the party get less support in the Sadecki region? This project will attempt to answer the above questions. The Party’s activities were researched in local paper articles and archival records. An interview with the leader of the SLD party was conducted. This will help to show how much work is required to promote the party in the Sadecki region and how this is reflected in the election results. Interviews with the leaders from the other opposition parties operating in Nowy Sacz and its district aim to show what they think about the SLD party and to evaluate its activities. We will try to prove the thesis that despite immense activity of Democratic Left Alliance in the Sadecki region the party always achieves worse outcome there. Is it the result of the region itself that the left wing party has to operate in, e.g. conservative, religious environment?

Opis

Słowa kluczowe

partia polityczna, słabe poparcie, wybory parlamentarne, wybory samorządowe, archiwum, prasa lokalna, wywiad, political party, less suport, parliamentary elections, local elections, archive, local press, lewica, interview, left

Cytowanie