Models, Metaphors and Symbols for Information and Knowledge Systems

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

A literature search indicates that Data, Information and Knowledge continue to be placed into a hierarchical construct where it is considered that information is more valuable than data and that information can be processed into becoming precious knowledge. Wisdom continues to be added to the model to further confuse the issue. This model constrains our ability to think more logically about how and why we develop knowledge management systems to support and enhance knowledgeintensive processes, tasks or projects. This paper seeks to summarise development of the Data-Information-Knowledge-Wisdom hierarchy, explore the extensive criticism of it and present a more logical (and accurate) construct for the elements of intellectual capital when developing and managing Knowledge Management Systems.
Przegląd literatury wskazuje na to, że Dane, Informacje i Wiedza są wciąż umieszczane w hierarchicznej konstrukcji, gdzie informacje są bardziej cenione niż dane i mogą być przetworzone w cenną wiedzę. Mądrość w dalszym ciągu jest dodawana do tego modelu, co zaciemnia całą kwestię. Model ten ogranicza naszą zdolność do logicznego myślenia o tym jak i dlaczego tworzymy systemy zarządzania wiedzą do wspierania i udoskonalania procesów, zadań czy projektów wymagających znacznej wiedzy. Artykuł ten próbuje podsumować rozwój hierarchii Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość, przedstawia jego krytykę i proponuje bardziej logiczną (i dokładną) konstrukcję obejmującą składniki kapitału intelektualnego, która może być zastosowana przy tworzeniu i zarządzaniu Systemami Zarządzania Wiedzą.

Opis

Słowa kluczowe

DIKW, knowledge management, intellectual capital, organizational learning, systems, data, information, knowledge, wisdom, truth, records, evidence, belief, DIKW (Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość), zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, organizacyjne uczenie, systemy, dane, informacje, wiedza, mądrość, prawda, dane archiwalne, dowody, przekonanie

Cytowanie

Williams, D., Models, Metaphors and Symbols for Information and Knowledge Systems. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 79-107