Empowering Employees in Process-Oriented Organisations

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Empowerment is one of key management methods in contemporary organizations. The implementation of this method, however, is connected with creation of appropriate organizational conditions. In this article the characteristics of classical function-oriented organizations and contemporary process-oriented ones were presented, then the possibilities of applying empowerment in these organizations were analyzed. Barriers, costs and benefits of empowering employees were identified. The implementation of empowerment proves high competencies of an organization as well as it contributes to their development. Special attention was paid to the speed of making decisions and flexibility of acting and reacting to changing expectations of external and internal customers.
Empowerment jest jedną z kluczowych metod zarządzania we współczesnych organizacjach. Wdrożenie metody związane jest jednak z tworzeniem odpowiednich warunków organizacyjnych. W artykule przedstawiono charakterystyki organizacji klasycznych zorientowanych funkcjonalnie i współczesnych zorientowanych procesowo, a następnie zanalizowano możliwości zastosowania w tych organizacjach empowermentu. Zidentyfikowano bariery, koszty i korzyści jakie wiążą się z uprawamacnianiem pracowników. Wdrożenie empowermentu świadczy o wysokich kompetencjach organizacji, a także przyczynia się do ich rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na szybkość podejmowania decyzji i elastyczność działania i reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Opis

Słowa kluczowe

empowerment, process organization, functional organization, competencies, involvement

Cytowanie

Management Business Innovation, 2010, no. 6, s. 42-51