Źródła dochodów budżetowych samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2010 – 2014 i ich wpływ na realizację zadań

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015-06-29 22:55:37

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Podstawową, a zarazem najstarszą jednostką samorządu terytorialnego w trójstopniowym podziale administracyjnym w Polsce jest gmina. Na szczeblu lokalnym swoją działalność prowadzi dla dobra społeczności zaspokajając ich potrzeby społeczno – gospodarcze. Dla prawidłowego funkcjonowania zapewnienie finansowe uzyskuje z wielu źródeł określonych prawem, które jest złożonym procesem. Konstytucyjnie ustanowione źródła dochodów samorządu terytorialnego to dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Budżet gminy określany jest na dany rok budżetowy i zatwierdzony uchwałą rady gminy. Gmina aby spełniać swoje zadania i poprawiać konkurencyjność wiele swoich inwestycji realizuje przy wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej jako środki zewnętrzne. Natomiast niejednokrotnie na wkład własny zaciąga pożyczki i kredyty, które stanowią przychody budżetowe. Analizie poddano wpływy z dochodów własnych, subwencji, dotacji oraz środków zewnętrznych w latach 2010-2014. Zastosowano metodę opisowo – porównawczą, której celem było zobrazować dochody budżetowe i ich istotny wpływ na rozwój gminy, co w konsekwencji przedkłada się na dobro społeczności lokalnej.
The basic and at the same time the oldest unit of local government in a three-stage administrative division in Poland is a municipality. It conducts its activities for the good of the community satisfying their socio – economic needs. For the proper functioning of the financial assurance municipalities obtain their revenues from multiple sources defined by law, which is a complex process. Constitutionally established sources of income of local government that own revenues, subsidies and earmarked grants from the state budget. The budget of the municipality is determined for the financial year and approved by a resolution of the municipal council. The municipality to fulfil its tasks and improve the competitiveness of many of its investments realized with the support of funds from the state budget and the budget of the European Union as external funds. On the other hand often own contribution borrows and loans, which are budget revenues. The thesis analyses the influence of own revenues, subsidies, grants and external funding in 2010-2014. Descriptive – comparative method was used, which aim was to illustrate the budget revenue and their significant impact on the development of the municipality, and as a consequence translated to the good of the local community.

Opis

Słowa kluczowe

gmina, samorząd terytorialny, dochody budżetowe, zadania własne, zadania zlecone, dotacje, subwencje, podatki, opłaty lokalne, municipality, local government, budgetary revenue, own tasks, tasks assigned, grants, subsidies, taxes, local fees

Cytowanie