Wpływ doświadczenia menadżera na efektywność pracy zespołu w obszarze produkcji w branży motoryzacyjnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-22

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy było określenie, jaki wpływ na efektywność pracy zespołu ma doświadczenie kierownika. Podczas badań porównałem jak oceniane są kompetencje kierowników z dużym i mniejszym stażem. Do badań wykorzystałem ocenę 360 stopni wypełnione przez podwładnych, współpracowników oraz przełożonych. Sprawdziłem efektywność pracy zespołów produkcyjnych analizując podstawowe wskaźniki obowiązujące w firmie i porównałem między sobą identyfikując doświadczenie kierownika, który zarządza poszczególnym zespołem. Po przeanalizowaniu wyników stwierdziłem, że doświadczenie kierownika nie jest kluczowym aspektem, który ma wpływ na efektywną pracę zespołu. To rozwiązania systemowe, odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy i dobrze znormowane czasy są kluczowe, a doświadczenie kierownika pomaga w optymalizacji i doskonaleniu tych procesów, ale nie wpływa znacząco na efekt pracy zespołów, które pracują w tych samych warunkach, tymi samymi narzędziami i w ten sam jasno określony sposób.
The aim of the thesis was to determine what impact the manager's experience has on the effectiveness of the team's work. While making the research, I compared how the competences of managers are assessed due to their work experience. For the research, I used a 360-degree assessment filled by subordinates, co-workers and superiors. I checked the efficiency of the production teams' work by analyzing the basic indicators used by the company and I compared them by identifying the experience of the manager who manages a particular team. After analyzing the results, I found that the manager's experience is not a key aspect that influences the effectiveness of the team. This kind of system solution, proper preparation of workstations and well-standardized times are crucial, and the manager's experience helps in the optimization and improvement of these processes, but does not significantly affect the effect of the work of teams that work in the same conditions, with the same tools and in the same clearly defined way.

Opis

Słowa kluczowe

styl zarządzania, ocena pracownicza, zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność, kompetencje kierownicze, management style, employee appraisal, human resources management, efficiency, managerial competences

Cytowanie