Wpływ przekształcenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pełne księgi rachunkowe na zarządzanie jednostką gospodarczą

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013-07-07 22:15:28

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Wśród małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej powszechną formą opodatkowania jest podatkowa księga przychodów i rozchodów ze względu na swą prostotę. Niekiedy jednak występują sytuację kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest ustawowo do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na pewnym etapie rozwoju działalności pełna księgowość spisuje się doskonale jako narzędzie do analizy i kontroli, dzięki czemu daje możliwość do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem przedłożonej pracy jest zaprezentowanie procesu przekształcenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość oraz jego wpływu na zarządzanie jednostką gospodarczą. Niniejsza praca zawiera przydatne informacje dla podmiotów gospodarczych prowadzących firmy o dużych obrotach rocznych. W pracy zaprezentowano charakterystykę form i zasad opodatkowania jednostek gospodarczych, szczegółowo przedstawiono funkcjonowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pełnych ksiąg rachunkowych. Dzięki zebranym danym przedstawiono na przykładzie Piekarni Ciastkarni w Nowym Sączu cały proces przekształcenia, zilustrowano obowiązkową dokumentacją całego procesu a także zaprezentowano rozliczenie kosztów produkcji w tym ustalenie i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych. Dla właściciela jednostki prowadzącego działalność produkcyjną bardzo ważny jest taki zakres informacji, dzięki którym może podejmować bieżące decyzje, dokonywać oceny aktualnego stanu, jak i okresowych analiz pomocnych w bardziej świadomym i racjonalnym prowadzeniu działalności.
The most common form of taxing among small and medium entreprises is revenue and expense ledger due to its simplicity. However, sometimes there are situations when an etrepreneur is legally obliged to run accounting books. At a certain level of economic activity development, full accountancy functions is an excellent tool for analysis and control, and it enables effective entreprise management. The aim of this dissertation is to present the process of the conversion of revenue and expense ledger into full accountancy and its influence onto economic entity management. The paper also contains information useful for economic entities with a high annual turnover. Characteristics of different forms and rules of economic entities taxing have been presented in this dissertation as well as detailed description of the functioning of revenue and expense ledger and full accounting . Thanks to the data collected on the example of Baker’s from Nowy Sącz, the whole process of conversion was presented and illustrated with all the mandatory documentation. Production costs balance was presented together with the calculation of differences in registered prices of finished goods. For the proprietors running an economic activity this range of information is very important as, thanks to it, they can make current decisions, accurate assessment of the state of affairs as well as periodical analysis helpful in a more conscious and rational management of the business.

Opis

Słowa kluczowe

formy księgowości, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, przekształcenia, zarządzanie, forms of accountancy, revenue and expense ledger, full accountancy, conversion, management

Cytowanie