Stosunek młodych osób do emigracji zarobkowej w Powiecie Nowosądeckim

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015-09-14 20:53:59

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Emigracja młodych osób ma bardzo duże znaczenie w Polsce. Duża ich bowiem liczba decyduje się na wyjazd z macierzystego kraju. Prawo istniejące w Polsce, jak również na terenie całej Unii Europejskiej pozwala swobodnie podróżować pomiędzy państwami Wspólnoty. Od zalania dziejów ludzie przemieszczali się, szukając lepszych warunków do życia. Również obecnie jest to główny wyznacznik emigracji, a mianowicie znalezienie miejsca, gdzie można żyć bezpiecznie i mieć stabilizację finansową. Młodzi ludzie w XXI wieku decydując się na emigrację, biorą pod uwagę głównie czynnik ekonomiczny. Celem niniejszej pracy było zbadanie czy tylko wyższe zarobki zachęcają młode osoby do wyjazdu. Poprzez przeprowadzenie wywiadu autor pracy doszedł do wniosku, iż osoby młode za główny powód decydujący o wyjeździe, uznają polepszenie warunków finansowych. To przede wszystkim one skłaniają ich do wyjazdu z ojczyzny. Wiele młodych osób deklaruje chęć pozostania w Polsce, lecz zła sytuacja materialna skłania ich do ponownej emigracji. Możliwości jakie posiadają na lokalnym rynku pracy są zbyt niskie co do oczekiwań. Stąd emigracja ma tak wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach.
Emigration of young people is of great importance in Poland as a lot of young people decide to leave their homeland. According to the law in Poland and in the European Union people can travel freely in member states. Since time immemorial, people have moved from place to place looking for better living conditions. Nowadays, it is also the main determinant of emigration , namely finding a place, where people can live safely and have financial stability. Young people who decide to emigrate in the 21st century, take into consideration mainly economic reasons. The aim of this project was to examine whether only higher earnings encourage youths to leave their country. By means of the interview, the author of this work came to the conclusion that young people consider improvement of financial conditions as the chief cause of their emigration. First of all, that is the principal motive that induces them to leave their motherland. A lot of young people declare willingness to stay in Poland. However, bad financial situation impels them to emigrate again. The opportunities they have on the local job market are not satisfactory enough to come up to their expectations. Therefore, emigration has great significance today.

Opis

Słowa kluczowe

emigracja zarobkowa, ludzie młodzi, możliwości rozwojowe, Emigration law, economic emigration, young people, development possibilities, prawo emigracyjne

Cytowanie