Projekt i wykonanie systemu sterowania klimatem

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Praca inżynierska przedstawia obecny problem z jakim zmaga się współczesne rolnictwo, przykład jego rozwiązania wraz z gotowym projektem oraz jego implementacją. Wstęp pracy opisuje dziedzinę problemu wraz z propozycją jego rozwiązania poprzez wykorzystanie inteligentnych szklarni. Pierwszy rozdział przedstawia aspekty biologiczne oraz czynniki fizyczne, które są niezbędne w przypadku regulacji klimatu. Rozdział drugi skupia się na doborze odpowiednich komponentów systemu szklarniowego od strony sterowania. Został dobrany odpowiedni sterownik PLC wraz z czujnikami oraz elementami wykonawczymi. Kolejny rozdział przedstawia projekt instalacji elektrycznej wraz z dokładnym opisem działania warstwy sprzętowej. Zaprojektowany program sterowania wraz z poszczególnymi funkcjami został dokładnie opisany w rozdziale czwartym. Piąty rozdział przedstawia poszczególne etapy budowy prototypu szklarni, po której nastąpiła walidacja poszczególnych procesów oraz funkcji opisana w rozdziale szóstym. Następnie w rozdziale siódmym została dokładnie omówiona aplikacja użytkownika, która została stworzona do zdalnego podglądu parametrów oraz sterowania szklarnią. W kolejnym rozdziale zostały omówione aspekty związane z dalszym rozwojem projektu. Ostatni rozdział podsumowuje całość pracy oraz przedstawia odpowiednie wnioski na bazie zgromadzonych doświadczeń.
The engineering thesis presents the current problem faced by modern agriculture, an example of its solution together with a ready project and its implementation. The introduction to the engineering thesis describes the area of ​​the problem along with a proposal to solve it through the use of intelligent greenhouses. The first chapter presents the biological aspects and physical factors that are necessary for climate regulation. The second chapter focuses on the selection of appropriate components of the greenhouse system from the control point of view. The appropriate PLC controller with sensors and actuators was selected. The next chapter presents the design of the electrical installation with a detailed description of the operation of the hardware layer. The designed control program with individual functions has been described in detail in chapter four. The fifth chapter presents the various stages of building a greenhouse prototype, followed by validation of processes and functions described in chapter six. Then, in chapter seven, the user application was discussed in detail, which was created for remote viewing of parameters and control of the greenhouse. In the next chapter, aspects related to the further development of the project are discussed. The last chapter summarizes the entire work and presents appropriate conclusions based on the experience gathered.

Opis

Słowa kluczowe

program, sterowanie, sterownik, klimat, szklarnia, control, controller, climate, greenhouse

Cytowanie