Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Porównanie leasingu z kredytem bankowym na podstawie RRSO z wykorzystaniem tarczy podatkowej

dc.contributor.advisorCwynar, Wiktor
dc.contributor.authorOsada, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-02-03T11:56:32Z
dc.date.available2014-02-03T11:56:32Z
dc.date.issued2012-03-01 11:44:55
dc.date.updated2014-02-03T10:57:12Z
dc.description.abstractW polskiej gospodarce leasing zdobywa sobie coraz większą popularność stając się znaczącą formą finansowania procesów rozwojowych przedsiębiorstw, które są podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorcy. Decyzje związane z zapotrzebowaniem na kapitał są najważniejszymi decyzjami podejmowanymi przez przedsiębiorców. Kluczową sprawę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru formy finansowania stanowi niewątpliwie koszt pozyskania kapitału oraz utrzymanie płynności finansowej firmy. Z drugiej strony firmy w coraz większym stopniu korzystają z niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania kapitału oraz optymalizowaniu ryzyka posługując się złożonymi instrumentami finansowymi w tym także kredytem bankowym. Szukając odpowiedzi na pytanie kredyt czy leasing jest bardziej korzystny dla przedsiębiorców posłużyłam się symulacjami inwestycji dla tych wariantów finansowania. Wskazanie leasingu czy kredytu jako sugerowanej metody finansowania ściśle zależy od uwarunkowań związanych ze sprzedażą danego przedmiotu, oczekiwań co do skutków podatkowych, akceptowanego poziomu opłaty wstępnej, formalności, wykazywanych wyników finansowych, planowanej przez przedsiębiorstwo ewentualnej wcześniejszej spłaty, wymogów co do czasu załatwienia. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, który ze sposobów finansowania bardziej się opłaca jest sprawą dość indywidualną. Zależy od wielu czynników między innymi: -od zysków osiąganych przez przedsiębiorcę, -dopuszczalnych prawem stawek amortyzacji, -wysokości opłat wstępnych i końcowych.pl
dc.description.abstractThe Polish economy leasing is gaining increasing popularity. It becomes a significant form of financing the development processes of companies. Decisions related to the need for capital is the most important decisions made by entrepreneurs. A key issue in deciding on the choice of forms of financing is the cost of raising capital and maintaining liquidity of the company. Companies increasingly make use of unusual ways to raise capital and risk optimization using complex financial instruments, including bank loans. To answer the question of credit or leasing is more advantageous for entrepreneurs used an simulations investment for the financing of these variants. Indication of the lease or credit financing as the preferred method depends on the terms associated with the sale of the subject, expectations about the tax consequences, acceptable level of entry fee, formality, reported financial results, planned by the company of any prepayment, requirements for the end time. Finding answers to the question which of the methods to finance the more worthwhile it is an individual matter. It depends on many factors including: -from the earnings made by entrepreneur, -depreciation rates allowed by law, -dues preliminary and final.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/5201
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectinwestycjapl
dc.subjectleasingpl
dc.subjectkredytpl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectRRSOpl
dc.subjecttarczapl
dc.subjectratapl
dc.subjectefektywnośćpl
dc.subjectinvestmentpl
dc.subjectcreditpl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectAPRpl
dc.subjectshieldpl
dc.subjectinstallmentpl
dc.subjectefficiencypl
dc.titleWykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Porównanie leasingu z kredytem bankowym na podstawie RRSO z wykorzystaniem tarczy podatkowejpl
dc.title.alternativeThe use of lease financing business ventures. Comparison of leasing and bank credit based on APR using the tax shieldpl
dc.typemasterThesispl

Pliki