Finansowanie zadań samorządu gminnego na przykładzie gminy Wierzchosławice

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009-03-19 20:07:34

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Gmina jest odpowiedzialna za realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym. Praca ma na celu ukazanie problematyki finansowania zadań samorządu gminnego zarówno przez pryzmat kierunków wydatkowania środków finansowych, jak i z punktu widzenia sposobów pozyskiwania funduszy na ten cel. Każda gmina jest bowiem zobligowana do wykonywania zadań, które służą dobru społeczności lokalnych oraz mają na celu podniesienie ich standardu życia. Warstwa teoretyczna pracy powstała w oparciu o studia literatury z zakresu finansów publicznych – w tym w szczególności finansów samorządowych, a także pozycji z zakresu problematyki administracyjno-prawnej. Natomiast warstwa empiryczna została przygotowana na przykładzie danych zebranych w gminie Wierzchosławice. Gmina Wierzchosławice to bowiem samorząd, który wciąż podejmuje nowe zadania bieżące oraz inwestycje. Realizuje je nie tylko ze środków własnych, ale też korzysta z pomocy państwa oraz Unii Europejskiej. W pracy starano się poszukiwać odpowiedzi na pytanie: z jakich źródeł finansowania gmina Wierzchosławice pokrywa wydatki związane z realizowanymi przedsięwzięciami. Jednym z kluczowych wątków pracy jest zbadanie stanu finansowego gminy Wierzchosławice w latach 2004-2007, dochodów, dzięki którym możliwe jest finansowanie zadań, a także analiza zakresu i źródeł finansowania zadań wykonywanych przez samorząd gminny. Analiza tych zagadnień możliwa była dzięki informacjom uzyskanym z Urzędu Gminy Wierzchosławice, głównie dzięki sprawozdaniom z wykonania budżetu z lat 2004-2007.

Opis

Słowa kluczowe

finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, gmina, budżet gminy, źródła finansowania

Cytowanie