Outsourcing- pojęcie, geneza i wdrażanie na przykładzie przedsiębiorstwa Empol sp. z o. o.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015-02-21 16:54:24

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca definiuję pojęcie outsourcingu jako metody nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, stawiając jednocześnie tezę, że dla małych i średnich firm korzystniejsze jest korzystanie z usług zewnętrznych dostawców. Rozdział I definiuje pojęcie outsourcingu, wyjaśniając jego znaczenie dla firmy oraz przedstawiając jego różne rodzaje. Rozdział II to historia outsourcingu w ujęciu globalnym oraz w ujęciu rynku krajowego. Rozdział III to przykład przedsiębiorstwa, które wprowadza outsourcing księgowy i kadrowy.
This paper defines the concept of outsourcing as a method of modern enterprise management, while putting the thesis that for small and medium-sized companies is more advantageous to use the services of external providers. Chapter I defines the concept of outsourcing, explaining its importance to the company and presenting its various types. Chapter II is the story of outsourcing on a global basis and in terms of the domestic market. Chapter III is an example of companies that introduces outsourcing accounting and human resources.

Opis

Słowa kluczowe

outsourcing, księgowość, kadry, nowoczesne metody zarządzania, wydzielanie funkcji przedsiębiorstwa, offshoring, outsourcing, accounting, management, modern management methods, secretion functions of the company, offshoring

Cytowanie