Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement

Abstrakt

Entrepreneurs often face the challenge of hiring academic researchers who could provide know-how or serve as potential business partners, collaborators or expert consultants. Since hiring experts may be costly, it is essential that only the best specialists be used. I describe some quantitative scientometric tools (such as h-index and gindex) aimed at evaluating academic quality of institutions or of individual researchers. Such tools provide information that is easily accessible, comprehensible and merit-based, although they must be used with caution, since disciplines differ in the absolute values of indexes. I show how to use scientometrics in a comparative manner to document low output and poor quality of the publications of Polish academic authors in the area of business and management. I also argue that some governmental procedures for rewarding academic excellence are not effective because they reduce incentives for publishing academic papers in English.
Przedsiębiorcy stają coraz częściej przed wyzwaniem nawiązania współpracy z badaczami, którzy są potencjalnym źródłem wiedzy eksperckiej i mogą służyć jako partnerzy biznesowi, współpracownicy lub eksperci. Ponieważ wynajęcie ekspertów może być kosztowne, istotnym jest, aby byli to specjaliści o najwyższej jakości. Niniejsza praca zawiera przegląd podstawowych narzędzi naukometrycznych (takich jak indeksy h oraz g), dzięki którym menedżer lub przedsiębiorca może w sposób ilościowy oszacować naukową jakość konkretnych osób albo instytucji. Informacja uzyskana w ten sposób jest ogólnie dostępna, łatwo zrozumiała oraz w dużym stopniu oparta na wartości merytorycznej (a nie np. aktywności administracyjnej) ekspertów, aczkolwiek należy jej używać z ostrożnością. Porównawcza ocena całych dyscyplin może być zilustrowana krytyczną analizą aktywności krajowych badaczy w dziedzinie biznesu i zarządzania, którzy publikują w markowych czasopismach mało prac i o niskiej jakości. Naukometria może również udokumentować niską jakość przyjętych standardów ministerialnych (np. przy ocenie parametrycznej), które zniechęcają autorów do publikowania prac w języku angielskim.

Opis

Słowa kluczowe

bibliometrics, citation analysis, consulting, entrepreneurship, h-index, management, scientometrics, analiza cytacji, bibliometria, konsulting, naukometria, przedsiębiorczość, zarządzanie

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 51, nr 6, s. 151-167