Analiza gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łososina Dolna

dc.contributor.advisorGwiżdż, Andrzej
dc.contributor.authorSzewczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned2013-12-04T12:59:13Z
dc.date.available2013-12-04T12:59:13Z
dc.date.issued2013-09-24 13:02:20
dc.date.updated2013-12-04T12:43:02Z
dc.description.abstractGłównym instrumentem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest budżet. Sytuację finansową gmin obrazuje struktura jego dochodów i wydatków, wynik budżetowy, poziom długu a także stopień spełnienia ustawowych ograniczeń dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej. Przedstawiona praca ma na celu zaprezentować gospodarkę finansami Gminy Łososina Dolna, która jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. W części teoretycznej zaprezentowano między innymi strukturę źródeł dochodów gminy oraz gospodarkę wydatkami gminy. Natomiast w części praktycznej poddano szczegółowej analizie budżet Gminy Łososina Dolna w latach 2009-2012. W badanym okresie odnotowano stały wzrost dochodów. Dotacje i subwencje przewyższyły jednak znacząco dochody własne gminy. Wydatki również wzrastały a dział, który generował najwyższe wydatki, to „Oświata i wychowanie”.pl
dc.description.abstractThe main instrument of financial management of local government is the budget. The financial situation of municipalities shows the structure of its revenue and expenditure, the financial result, debt levels and the degree of fulfillment of the statutory restrictions on the conduct of financial management. The aim of this magister thesis is to present the financial management of the Łososina Dolna Commune, which is the basic unit of local government. In theoretical part was presented the structure of sources including community income and expenditure management community. In the practical part was analyzed the budget of the Łososina Dolna Commune in 2009-2012. In the analyzed period there has been a steady increase in the income. Grants and subsidies significantly exceeded the income of their own community. Expenses have also been increasing and "Education and upbringing” was the department that generated the highest expenses.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/1995
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectgminapl
dc.subjectbudżet gminypl
dc.subjectdochody własnepl
dc.subjectsubwencjepl
dc.subjectdotacjepl
dc.subjectwykonanie budżetupl
dc.subjectcommunepl
dc.subjectthe commune budgetpl
dc.subjectown incomepl
dc.subjectsubsidiespl
dc.subjectgrantspl
dc.subjectbudget executionpl
dc.titleAnaliza gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łososina Dolnapl
dc.title.alternativeAnalysis of financial management of the local government unit as in district of Łososina Dolnapl
dc.typemasterThesispl

Pliki