Język polityki na przykładzie plakatów wyborczych z wyborów prezydenckich w Polsce 1990 - 2010

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-02-09 09:40:34

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca obejmuje zagadnienia związane z językiem polityki stosowanym na plakatach wyborczych kandydatów w dotychczasowych wyborach prezydenckich w Polsce. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, stanowiącym teoretyczny fundament badań, omówione zostały kwestie pozycji prezydenta RP, tworzenia wizerunku kandydata na urząd prezydenta oraz sposoby i narzędzia komunikacji politycznej, w tym język polityki. Rozdział drugi zawiera analizę wybranych plakatów wyborczych kandydatów na urząd prezydenta w dotychczasowych wyborach prezydenckich z uwzględnieniem charakterystyki sytuacji społeczno – politycznej, krótkich biografii kandydatów, ich cech osobowości, a także stosowanego przez kandydatów języka polityki w wykorzystanych hasłach wyborczych. Ostatni, trzeci rozdział stanowi podsumowanie dokonanej analizy plakatów wyborczych. Głównym celem pracy jest analiza zjawiska komunikowania z wyborcami za pomocą plakatów wyborczych. Hipotezę pracy stanowi przeświadczenie, że sposób przedstawienia kandydatów i język polityki użyty na plakatach wyborczych determinuje charakter i strategię kampanii wyborczej kandydatów. Badania oparte zostały na podstawowym elemencie kampanii wyborczych kandydatów na urząd prezydenta RP w wyborach 1990 – 2010 tj. plakatach, które w podobnej formie i treści pojawiały się w różnych formach reklamy i promocji przedwyborczej. W badaniach posłużono się materiałami dostępnymi w opracowaniach książkowych dotyczących wyborów prezydenckich, na stronach internetowych: kandydatów, partii politycznych popierających kandydatów oraz na stronach publicznych poświęconych wyborom prezydenckim i poszczególnym kampaniom wyborczym. Specyfika danych, a szczególnie charakter wyborów prezydenckich, wymusza niejako zastosowanie metody badań jakościowych, a w szczególności wtórnej analizy danych opartej na obserwacji prostej oraz obserwacji porównawczej dla podkreślenia podobieństw oraz różnic w wyglądzie i treści analizowanych plakatów wyborczych.

Opis

Słowa kluczowe

marketing polityczny, kampania wyborcza, język polityki, komunikowanie

Cytowanie