Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie budowania wizerunku firmy na przykładzie Orange Polska S.A.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Z dnia na dzień działalność biznesowa przedsiębiorstw staje się coraz istotniejszym elementem nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego. Nie ulega wątpliwości, że każda firma w sposób istotny wpływa na otaczającą ją rzeczywistość. Dzięki temu, że coraz lepiej rozumie ten mechanizm, może świadomie i skutecznie zarządzać swoimi relacjami z interesariuszami i otoczeniem, także wpływać na swój wizerunek. Do tego celu przedsiębiorstwa sięgają po narzędzie w postaci koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która właściwie rozumiana i wdrożona porządkuje relacje między biznesem a społeczeństwem. Jednak to nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia CSR. Niejako efektem ubocznym wdrożenia tej strategii, ale z perspektywy biznesu pożądanym, jest poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. Współcześnie wizerunek jest uznawany za jeden z ważniejszych zasobów niematerialnych, mający przełożenie na rynkową wartość przedsiębiorstwa. Pozytywne postrzeganie firmy przez otocznie powinno skutecznie pomagać w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Celem pracy była ocena roli społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku firmy oraz wskazanie korzyści wynikających ze stosowania CSR, na przykładzie Orange Polska. Autorka w swojej pracy przedstawiła korelację między działaniami firmy w ramach społecznej odpowiedzialności a jej postrzeganiem przez interesariuszy. Wyjaśnione także zostały najważniejsze pojęcia takie jak: wizerunek, wizerunek przedsiębiorstwa, odpowiedzialny biznes, ład organizacyjny czy zaangażowanie społeczne. Podczas przeprowadzonych badań autorka zweryfikowała jak w praktyce interesariusze odbierają organizacje społecznie odpowiedzialne. Najważniejszą częścią pracy było badanie przeprowadzone na dwóch grupach interesariuszy: klientach i pracownikach. Badanie to pozwoliło potwierdzić wpływ działań z zakresu CSR na wizerunek przedsiębiorstwa.
Day by day, the business activity of enterprises is becoming more important element of not only economic but also social life. There is no doubt that companies have a significant impact on the surrounding reality. Thanks to the fact that employees of the organizations understand this mechanism better and better, they can consciously and effectively manage their relations with stakeholders and the environment, as well as influence the image of their organization. For this purpose, enterprises use a tool in the form of the concept of corporate social responsibility (CSR), which, when properly understood and implemented, organizes relations between companies and society. However, there are other benefits of implementing CSR. A side effect of doing so, which is desirable from a business perspective, is the improvement of the company's image. Nowadays, company’s image is considered to be one of the most important intangible resources, which impacts the market value of the company. Positive perception of the company by the environment should effectively help in achieving a competitive advantage. The main purpose of the work was to assess the role of social responsibility in creating the company's image and to indicate the benefits of using CSR, based on the example of Orange Polska. The author presented in this work the correlation between the company's corporate social responsibility activities and its perception by stakeholders. The most important concepts such as image, corporate image, responsible business, organizational governance and social commitment were also explained. During the research, the author verified in practice how the stakeholders perceive socially responsible organizations. The most important part of the work was the research carried out on two groups of stakeholders: clients and employees of Orange Polska. This study confirmed the impact of CSR activities on the company's image.

Opis

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, wizerunek, wizerunek przedsiębiorstwa, odpowiedzialny biznes, ład organizacyjny, zaangażowanie społeczne, Orange Polska, corporate social responsibility, image, corporate image, responsible business, organizational governance, social commitment, Orange Polska

Cytowanie