Wpływ innowacyjności na przewagę konkurencyjną na przykładzie Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND” w Jasiennej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-10-23 08:36:59

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest analiza istoty innowacyjności i przewagi konkurencyjnej oraz określenie wpływu wdrożonych innowacji na przewagę konkurencyjną Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND”, w latach 2005-2013. Głównymi metodami badawczymi zastosowanymi w badaniu są analiza danych wtórnych, wywiad bezpośredni, częściowo ustrukturyzowany i obserwacja uczestnicząca. Innowacje wdrożone w latach 2005-2013 dotyczyły takich obszarów działalności firmy jak, produkcja, asortyment, marketing i organizacja pracy. W omawianym okresie zrealizowano innowacje produktowe, usługowe, marketingowe i organizacyjne. Z historycznej analizy porównawczej, przy pomocy metody kluczowych czynników sukcesu i metody profili konkurencyjnych, wynika, że między rokiem 2005 i 2013 pozycja konkurencyjna firmy uległa znacznej poprawie.
The aim of this study is to analyze the essence of innovation and competitive advantage, as well as to determine the influence of initiated innovations on competitive advantage in the manufacturing, service and trading company “GRAND”, in the years 2005 and 2013. The main methods applied in this study are: analysis of secondary data, direct, semistructured interview, and participant observation. Innovations implemented in the period 2005 - 2013 covered the following areas of company activities: production, product and service portfolio, marketing and organization of work. In the period mentioned, the product, service, marketing and organizational innovations were introduced. Based on the historical comparative analysis and based the methods of the key success factors and of competitive profiles, it was found that between 2005 and 2013, the competitive position of the “GRAND” company improved significantly.

Opis

Słowa kluczowe

innowacja, konkurencja, przewaga konkurencyjna, innovation, competition, competitive advantage, firma „GRAND”, the "GRAND" company

Cytowanie