Podatek VAT w budownictwie mieszkaniowym dla osób fizycznych

dc.contributor.advisorMikulec, Marek
dc.contributor.authorZaucha, Lucyna
dc.date.accessioned2014-01-11T07:54:44Z
dc.date.available2014-01-11T07:54:44Z
dc.date.issued2013-02-25 09:36:12
dc.date.updated2014-01-08T12:12:35Z
dc.description.abstractPotrzeby mieszkaniowe mają charakter powszechny i dotyczą wszystkich, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy stan majątkowy. „Dach nad głową” to dobro zaspokajające podstawowe potrzeby człowieka i jednocześnie jest dobrem zaliczanym do dóbr najdroższych, który wymaga ciągłego ponoszenia wydatków stanowiących istotną część budżetu domowego. Zgodnie z art.75 ust.1 Konstytucji RP władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Praca prezentuje podstawową problematykę związaną z powszechnością i dostępnością obywateli do obowiązującej od 2006 roku ulgi budowlanej polegającej na zwrocie części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% a od dnia 1 maja 2004 roku są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT. Przedstawiono również produkt, jakim jest złożony w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu wniosek VZM-1 wraz z załącznikami, którym to rozliczono wydatki poniesione w latach 2007-2011 na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dwóch domów i remontu jednego z nich.pl
dc.description.abstractThe housing needs are common and concern everybody, regardless of age, sex, education or financial status. One’s own “shelter” is a kind of commodity which counts itself among the most valuable goods and demands a constant increase of expenditures belonging to a household budget. According to Art.75(1) of the Constitution of Poland, the public government is obliged to follow a policy which is meant to satisfy the housing needs of the citizens, especially through preventing homelessness, encouraging the development of social housing and supporting the citizens’ efforts to have a place of residence of their own. This thesis deals with the basic problematic aspects of the common character and availability of the construction benefit being in force since the year 2006. The benefit consists in the payback of the partial amount of expenditures on the purchase of building materials which had been taxed with The Goods and Services Tax at 7% until 30th April 2004 and since 1st May 2004 have been taxed with a basic tax rate of VAT. I also present a product of a VZM-1 motion with the attachments, submitted at the Tax Office in Nowy Sacz, which accounts for the expenditures on the purchase of building materials incurred since 2007 until 2011 used for the construction of two houses as well as the reconstruction of one of them.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/3781
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectsystem podatkowypl
dc.subjectpodatekpl
dc.subjectulgapl
dc.subjectzwrotpl
dc.subjectwykazy materiałówpl
dc.subjectfakturapl
dc.subjectPKWiUpl
dc.subjectlimitypl
dc.subjectwniosek VZM-1pl
dc.subjecttax systempl
dc.subjecttaxpl
dc.subjectbenefitpl
dc.subjectpaybackpl
dc.subjecttables of materialspl
dc.subjectinvoicepl
dc.subjectPKWiU (the Polish classification system for products and services)pl
dc.subjectlimitspl
dc.subjectVZM-1 motionpl
dc.titlePodatek VAT w budownictwie mieszkaniowym dla osób fizycznychpl
dc.title.alternativeValue added tax (VAT) in council housing for natural personspl
dc.typemasterThesispl

Pliki