Analiza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na nowosądeckim rynku pracy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-11-27 13:01:11

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie priorytetów realizowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki na sądeckim rynku pracy. Rozważając temat rynku pracy może pojawić się często tendencja przecenianie tego co specyficzne przy jednoczesnym niedocenianiu tego co ogólne. Specyficzne cechy regionalnych rynków pracy mają duże znaczenie i należy je brać po uwagę, jednak lokalny rynek pracy jest przede wszystkim rynkiem pracy z rządzącymi nim ogólnymi prawidłowościami, a w następnej kolejności konkretnym rynkiem pracy poddanym dodatkowym uwarunkowaniom, które wyróżniają dany powiat czy region. W pierwszym rozdziale przedstawię w całości założenia i priorytety PO KL na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Drugi rozdział będzie opisywał PO KL już na szczeblu regionalnym, na początku zajmiemy się zadaniami realizowanymi w województwie małopolskim. W ostatnim rozdziale przeanalizujemy programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego. Analizie poddamy podmioty uczestniczące w programach i spróbujemy wyciągnąć wnioski.

Opis

Słowa kluczowe

program operacyjny, rynek pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, bezrobocie

Cytowanie