Zarządzanie talentami jako element zarządzania w handlu na przykładzie salonu meblowego WIP

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-09-07 07:04:09

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Szczególnie utalentowani pracownicy stają się podstawą funkcjonowania współczesnych organizacji, działających w burzliwym otoczeniu gospodarki XXI wieku. Talent, jako zasób o nadprzeciętnych umiejętnościach i zakresie wiedzy, gotowy na nowe wyzwania i zaangażowany w wykonywaną pracę, jest dla każdej organizacji niezbędnym źródłem rozwoju. Talenty pozyskane i utrzymywane w przedsiębiorstwach tworzą silne fundamenty walki konkurencyjnej. Stanowią źródło innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań oraz element odróżniający organizację od innych. Trend związany z zarządzaniem talentami jest relatywnie młody, a jego niedojrzałość sprawia, że organizacje, szczególnie te na terenie Polski, mają do przebycia długą drogę i czeka je wielki sprawdzian wytrwałości, cierpliwości i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. W pracy omówiono kluczowe terminy i zagadnienia związane z procesem zarządzania talentami w przedsiębiorstwach. Wskazano zalety programów zarządzania talentami w organizacjach oraz wpływ talentów na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dokonano analizy metod zarządzania talentami w salonie meblowym WiP, funkcjonującym na terenie Nowego Sącza.
Especially talented employees are the foundation of modern organizations in a turbulent economic environment of the twenty-first century. Talent, as a resource for above mediocrity skills and knowledge, ready for new challenges and committed to the work, is essential for any organization source development. Talents collected and maintained in businesses creates a strong foundations of competition. By making the innovative and creative solutions and distinctive element of the organization from others. The trend of talent management is a relatively young, and its immaturity makes the organizations, especially those on Polish territory, a long way to go, along with that, there is still a great test of endurance, patience and the ability of making good decisions. The paper discusses the key terms and issues related to the process of talent management in enterprises. Pointed out the benefits of talent management programs in organizations and the impact of talent to build competitive advantage. The analysis methods of management of the talents took place in the furniture saloon WiP, functioning in Nowy Sącz.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie talentami, talent, rozwój talentów, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój organizacji, talent management, talent development, human resources management, organizational development

Cytowanie