Zarządzanie talentami jako element zarządzania w handlu na przykładzie salonu meblowego WIP

dc.contributor.advisorŚmigielska, Grażyna
dc.contributor.authorWaśko, Joanna
dc.date.accessioned2014-01-15T10:10:12Z
dc.date.available2014-01-15T10:10:12Z
dc.date.issued2012-09-07 07:04:09
dc.date.updated2014-01-14T14:07:26Z
dc.description.abstractSzczególnie utalentowani pracownicy stają się podstawą funkcjonowania współczesnych organizacji, działających w burzliwym otoczeniu gospodarki XXI wieku. Talent, jako zasób o nadprzeciętnych umiejętnościach i zakresie wiedzy, gotowy na nowe wyzwania i zaangażowany w wykonywaną pracę, jest dla każdej organizacji niezbędnym źródłem rozwoju. Talenty pozyskane i utrzymywane w przedsiębiorstwach tworzą silne fundamenty walki konkurencyjnej. Stanowią źródło innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań oraz element odróżniający organizację od innych. Trend związany z zarządzaniem talentami jest relatywnie młody, a jego niedojrzałość sprawia, że organizacje, szczególnie te na terenie Polski, mają do przebycia długą drogę i czeka je wielki sprawdzian wytrwałości, cierpliwości i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. W pracy omówiono kluczowe terminy i zagadnienia związane z procesem zarządzania talentami w przedsiębiorstwach. Wskazano zalety programów zarządzania talentami w organizacjach oraz wpływ talentów na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dokonano analizy metod zarządzania talentami w salonie meblowym WiP, funkcjonującym na terenie Nowego Sącza.pl
dc.description.abstractEspecially talented employees are the foundation of modern organizations in a turbulent economic environment of the twenty-first century. Talent, as a resource for above mediocrity skills and knowledge, ready for new challenges and committed to the work, is essential for any organization source development. Talents collected and maintained in businesses creates a strong foundations of competition. By making the innovative and creative solutions and distinctive element of the organization from others. The trend of talent management is a relatively young, and its immaturity makes the organizations, especially those on Polish territory, a long way to go, along with that, there is still a great test of endurance, patience and the ability of making good decisions. The paper discusses the key terms and issues related to the process of talent management in enterprises. Pointed out the benefits of talent management programs in organizations and the impact of talent to build competitive advantage. The analysis methods of management of the talents took place in the furniture saloon WiP, functioning in Nowy Sącz.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/4031
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectzarządzanie talentamipl
dc.subjecttalentpl
dc.subjectrozwój talentówpl
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.subjectrozwój organizacjipl
dc.subjecttalent managementpl
dc.subjecttalent developmentpl
dc.subjecthuman resources managementpl
dc.subjectorganizational developmentpl
dc.titleZarządzanie talentami jako element zarządzania w handlu na przykładzie salonu meblowego WIPpl
dc.title.alternativeTalent management as an element of managing trade on the example of WIP furniture shoppl
dc.typemasterThesispl

Pliki