Służba BHP w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Can Pack w Brzesku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-03-07 23:26:13

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jako jednego z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego jakim jest Fabryka Puszek Napojowych Can Pack w Brzesku. Analiza prowadzonej działalności firmy, oraz procesów zachodzących w firmie, zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Aktywność funkcji personalnej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i analiza działań podejmowanych w firmie przez służbę bhp w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Badania empiryczne przedstawione w pracy obejmują lata 2010- 2011. Podczas pisania pracy posługiwałam się różnymi metodami badań. Oprócz analizy literaturowej, która była podstawową formą badań w części teoretycznej, przeprowadzałam rozmowy z pracownikami służby bhp w przedsiębiorstwie Can Pack, jak również z pracownikami linii produkcyjnych, oraz operatorami maszyn i pracownikami zatrudnionymi w dziale kontroli jakości. Przydatnym źródłem informacji były również rozmowy z kierownictwem firmy, kierownikami poszczególnych działów oraz z pracownikami Biura Zarządzania Personelem firmy Can Pack. Jako osoba zbierająca informacje do pracy naukowej otrzymałam możliwość obserwacji procesów produkcyjnych w firmie, maszyn i urządzeń technicznych używanych przy produkcji puszki napojowej oraz wieczka, pomieszczeń pracy, pomieszczeń biurowych, hali produkcyjnej oraz magazynu. Kolejną metodą zbierania informacji była analiza i ocena dokumentów udostępnionych mi przez kierownictwo firmy Can Pack. Były to informacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wykaz środków ochrony indywidualnej, sprawozdania z przeprowadzanych audytów, regulaminy, instrukcje bezpieczeństwa, oraz inne zakładowe źródła prawa pracy. Pisząc pracę korzystałam również z różnego rodzaju broszur i biuletynów reklamowych wydawanych przez firmę Can Pack S.A oraz Fabrykę Puszek Napojowych w Brzesku. Przydatnym źródłem informacji była również strona internetowa firmy Can Pack.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy), system zarządzania BHP, warunki pracy, ryzyko zawodowe, studium przypadku

Cytowanie