Odpowiedni proces zarządzania Domem Pomocy Społecznej warunkiem prawidłowej adaptacji człowieka starego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009-09-16 09:55:35

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Dokonujące się przemiany demograficzne wskazują na ważny problem starzejącego się społeczeństwa. Problematyka starości staje się coraz bardziej aktualna w związku z rozwojem nauk medycznych, zmianami struktury społeczeństwa, wydłużającym się czasem życia i kwestią samotności ludzi starych, spowodowanej migracją zarobkową młodych. Starość to nieuchronny proces życia większości z nas. Obecnie życie ludzkie wydłuża się, co zwiększa udział osób starszych w społeczeństwie. Generacje, które są dziś w pełni sił, jakże często zapominają, że ludzie starzy, którym jest potrzebna ich pomoc to ich wczorajsi żywiciele, ich wychowawcy, bliscy, ich ojcowie i matki. Zapominają o tym, że dobra kulturalne, materiale, którymi administrują i które swym wysiłkiem pomnażają, są w jakiejś mierze dorobkiem ich poprzedników, dzisiejszych ludzi starszych wiekiem. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i metodologicznej. Ma ona na celu przedstawienie procesu zarządzania jednostki, który jest bardzo istotnym warunkiem prawidłowej adaptacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym rozdziale dokonano analizy literatury mając na celu uzyskanie jak najlepszego sposobu ukazania procesu zarządzania od strony teoretycznej. Kolejny rozdział w całości został poświęcony opisaniu procesu adaptacji osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział trzeci przybliży czytelnikom funkcjonowanie człowieka starego w zmiennej rzeczywistości. Temat kończący pierwszą część pracy przedstawia charakterystykę Domów Pomocy Społecznej w Polsce, ich zadania i metody pracy. Druga część pracy to część metodologiczna, zawiera ona wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych badań. Ostatni podrozdział natomiast przedstawia sprawozdanie z badań oraz weryfikację postawionych hipotez.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie, programy pomocy społecznej, ludzie starsi

Cytowanie