Kultura i polityka - dziedziny wzajemnie powiązane na przykładzie gminy wiejskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-01-11 10:53:05

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Cel teoretyczny niniejszej pracy to wypełnienie luki poznawczej zagadnienia tworzenia polityki kulturalnej samorządu gminnego oraz działalności instytucji kultury w wiejskiej gminie Korzenna. W praktyce może być źródłem wskazówek dla instytucji kultury, które aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością muszą podejmować nowe działania, szukać nowych rozwiązań, które stają się podstawą efektywności funkcjonowania placówek i budowania jej wizerunku w środowisku lokalnym. W niniejszej pracy będę badać czy prowadzona polityka kulturalna, w szerokim jej znaczeniu, może służyć podniesieniu poziomu kultury w środowisku lokalnym, czy może być wykorzystywana przez władze samorządowe do uprawiania własnej polityki. Tezą mojej pracy jest stwierdzenie, że kultura i polityka to dziedziny, które permanentnie się przenikają. Tworzenie i kreowanie polityki wpływa bezpośrednio na rozwój kultury, poprzez tworzenie ram prawnych i finansowych. Do zweryfikowania założonej tezy z rzeczywistością posłużą dokumenty finansowe, sprawozdania z działalności statutowej jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowych, jak również wywiady. Z analizy teoretycznej wynika, iż badania na temat kultury i polityki można prowadzić na różnych płaszczyznach. Socjologowie badają wpływ sfery kultury i polityki na rozwój stosunków społecznych. Badanie obu dziedzin, może również się odnosić do kwestii formalnych nadanych przez ustawodawcę. Zatem należy stwierdzić, że władza na każdym szczeblu, mając odpowiednie kompetencje oraz zasoby, prowadzi politykę, uchwala prawo, wydaje decyzje, rozporządza środkami finansowymi, co wpływa na kształtowanie przestrzeni kulturowej. Kultura zaś, tworzy idee i reguły dla rozwoju społeczeństwa, buduje więzi, jest bodźcem wpływającym na kształtowanie tożsamości kulturowej. Stąd należy wnioskować, że istnieje głęboka zależność pomiędzy prowadzoną polityką kulturalną, a rozwojem szeroko rozumianej kultury.

Opis

Słowa kluczowe

budowanie wizerunku, kultura, rozwój lokalny, organizacje pozarządowe, gmina, polityka regionalna, wieś, polityka kulturalna

Cytowanie