Rzeczowe aktywa trwałe w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-10-30 08:50:01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy podjęto temat rzeczowych aktyw trwałych prezentowanych w polskim oraz międzynarodowym prawie bilansowym. Rzeczowe aktywa trwałe są tradycyjnym elementem każdego sprawozdania finansowego. Jednostki gospodarcze w Polsce sporządzają sprawozdania finansowe, stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości bądź przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza rzeczowych aktywów trwałych w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym przeprowadzona została w Firmie „X” S.A. w Gorlicach w oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne i dane Firmy „X” S.A. w Gorlicach z lat 2009-2013. Analiza wykazuje, że chociaż przepisy Ustawy o rachunkowości i MSR 16 w znacznej części pokrywają się, to należy zaznaczyć, że regulacje zawarte w międzynarodowych normach są bardziej szczegółowe. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy firma ma zamiar przeprowadzić wieloaspektowe transakcje, które wymagają większej ilości informacji o ewidencjonowaniu oraz prezentowaniu składników majątku.
This dissertation undertakes the subject property fixed assets presented in Polish and international accounting law. Tangible fixed assets are a traditional part of each of the financial statements. The business entities in Poland to prepare financial statements using the principles set out in the Accounting Act or the provisions of International Financial Reporting Standards. The comparative analysis of material fixed assets in the Polish and international balance law conducted stayed in the Company “X” S.A. in Gorlice based on reference books, legal files and date the Company “X” S.A. in Gorlice for 2009-2013. The analysis shows that although the provisions of the Act and IAS 16 largely overlap, it should be noted that the regulations contained in international standards are more specific. This is important if the company intends to carry out a multi-faceted transactions that require more accounting information and the presentation of assets.

Opis

Słowa kluczowe

rzeczowe aktywa trwałe, wycena rzeczowych aktywów trwałych, wartość początkowa, cena nabycia, koszt wytworzenia, amortyzacja, regulacje prawne, tangible fixed assets, valuation of tangible fixed assets, the initial value, the purchase price, manufacturing cost, depreciation, legal regulations

Cytowanie